Personálne zmeny v CZ ECAV od 1.5. do 30.6.2024

Personálne zmeny v CZ ECAV od 1.5. do 30.6.2024

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 05. 2023 – do 30. 06. 2024
 
Za konseniorku Gemerského seniorátu bola zvolená:
Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka v CZ Vyšná Slaná (právoplatnosť volieb dňa: 16. 03. 2024) )

Za konseniorku Novohradského seniorátu bola zvolená:
Mgr. Soňa Pichnarčíková, zborová farárka v CZ Malá Čalomija (právoplatnosť volieb dňa: 16. 03. 2024) )
 
 
Za zborových farárov   boli zvolení:
Mgr. Iveta Korenková, zborová farárka v CZ Hnúšťa - Brádno (RIS – ZD) – do CZ Hnúšťa - Brádno (zvolená dňa: 05. 05. 2024, právoplatnosť voľby dňa: 21. 05. 2024) 
 
Mgr. Martin Kmec, námestný farár v CZ Zemianske Kostoľany (TUS – VD) – do CZ Hanušovce nad Topľou (zvolený dňa: 26. 05.2024, právoplatnosť voľby dňa: 11. 06. 2024)
 
Mgr. Robert Mišových, zborový farár v CZ Pezinok - Grinava (BAS – ZD) – do CZ Pezinok - Grinava (zvolený dňa: 02. 06. 2024, právoplatnosť voľby dňa: 18. 06. 2024)
 
Mgr. Daniel Hanko, zborový farár v CZ Liptovský Hrádok – Dovalovo (LOS – VD) – do CZ Liptovský Hrádok – Dovalovo (zvolený dňa: 02. 06. 2024, právoplatnosť dňa: 18. 06.2024)
 
Mgr. Elena Fajnorová, zborový farárka v CZ Čankov (DNS – ZD) – do CZ Čankov (zvolená dňa: 14. 04. 2024, právoplatnosť dňa: 30. 04.2024)
 
ThDr. Martin Riecky, zborový farár v CZ Levice (DNS – ZD) – do CZ Levice  (zvolený dňa: 07. 04. 2024, právoplatnosť dňa: 23. 04.2024)
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Jarmila Balková – menovaná od 11. 03. 2024 za námestnú farárku na farárskom mieste do CZ Dobrá Niva (ZVS – ZD) 
 
Mgr. Vladimír Ferenčík menovaný  od 12.05.2024 za námestného farára do CZ Liptovský Mikuláš (LOS – VD)
 
Mgr. Júlia Gabčová – menovaná od 01. 05. 2024 za námestnú farárku na farárske miesto do CZ České Brezovo (NOS – ZD) 
 
Mgr. Katarína Devečková – menovaná od 01. 07. 2024 za námestnú farárku do CZ Veľký Krtíš (NOS – ZD)
 
 
Administrovanie cirkevných zborov a vyšších COJ – Východný dištrikt

Gemerský seniorát
Seniorský úrad GES – štatutárnou zástupkyňou GES ECAV na Slovensku od 23.05.2024 je Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka CZ Vyšná Slaná 
 

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Lýdia Naďováduchovná správkyňa Evanjelického gymnázia v Tisovci – dňom 06.05.2024
 
Na základe doručeného materiálu spracovalo:
Mzdové oddelenie GBÚ