Aby dovolenka „neprepadla“ !

Aby dovolenka „neprepadla“ !

Vážená sestra / Vážený brat.
Pre letné obdobie je charakteristické čerpanie dovoleniek vo väčšom rozsahu ako v inom období roka. Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. 

Uznesením 10-1/2017 Generálne presbyterstvo „ukladá priamo nadriadeným duchovných koordinovať s duchovnými čerpanie minimálne štyroch týždňov dovolenky v priebehu aktuálneho kalendárneho roka tak, aby nebolo ohrozené poskytovanie pastorálnej starostlivosti príslušným veriacim, a určiť duchovným, ktorí nárok na dovolenku majú (a určeniu čerpania nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca), toto čerpanie dovolenky v rozsahu aspoň 4 týždňov za kalendárny rok.“ Platnosť uznesenia trvá.

Pokiaľ nebolo možné vyčerpať si dovolenku v priebehu príslušného kalendárneho roka, za ktorý nárok na dovolenku vznikol, priamo nadriadení duchovných najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka dohodnú alebo určia svojim podriadeným čerpanie zostatkovej dovolenky z predchádzajúceho kalendárneho roka tak, aby bola vyčerpaná najneskôr do 31. decembra nasledujúceho roka.

Príklad:
XY má nárok na čerpanie dovolenky v kalendárnom roku 2018 v rozsahu 4 týždňov, t. j. 20 dní. Vyčerpá iba 10 dní dovolenky. Nevyčerpaných 10 dní:
a) dohodne s priamym nadriadeným (senior / seniorka) čerpanie do 30. júna 2019
alebo
b) priamy nadriadený určí čerpanie zostatkovej dovolenky tak, aby ju zamestnanec vyčerpal najneskôr do 31. decembra 2019.

V prípade, že si dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka nevyčerpáte najneskôr do 31. decembra príslušného (nasledujúceho) kalendárneho roka, táto Vám prepadne, jej preplatenie nie je možné.

Výnimka sa vzťahuje len na rodiča na materskej dovolenke alebo na rodičovskej dovolenke a dočasne práceneschopného zamestnanca. Problematika dovolenky je upravená v ustanoveniach § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“).

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.