Oznamovacia povinnosť v súvislosti s MD a RD – doplňujúce informácie

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s MD a RD – doplňujúce informácie

Vážená sestra / Vážený brat, oznamovacia povinnosť zamestnanca voči zamestnávateľovi v súvislosti so vznikom nároku a čerpaním materskej dovolenky (ďalej len „MD“) a rodičovskej dovolenky (ďalej len „RD“) bola uverejnená na webových stránkach ECAV na Slovensku, v Oznamoch z GBÚ, dňa 20. marca v roku 2019 v článku pod názvom „Materská dovolenka a rodičovská dovolenka“ s podtitulom „Oznamovacia povinnosť“, s poukázaním na konkrétne ustanovenia paragrafov ako Cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku, tak Zákonníka práce, nakoľko pri výkone práce v duchovenskej činnosti platí subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce (ďalej len „ZP“).

Vzhľadom na opäť vznikajúce prípady, kedy táto povinnosť nie je splnená, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam, prinášame doplňujúce informácie k oznamovacej povinnosti a vysvetlenie niektorých pojmov, najmä čo znamená subsidiárna pôsobnosť ZP.

Článok je prispôsobený pre zamestnancov v ECAV na Slovensku.

Tu nájdete pôvodný oznam z 19.03.2019: Oznamovacia povinnosť - MD a RD.docx

Nárokom a čerpaním materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sa podrobne zaoberá Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov a danú tému rozoberá aj Cirkevný právny predpis – Cirkevný zákon č. 6/2001 o materskej dovolenke a starostlivosti o narodené alebo osvojené dieťa (ďalej len „CPP“).

Subsidiárna pôsobnosť ZP

Zákonník práce, napriek tomu, že je kódexom pracovného práva, neupravuje všetky aspekty pracovného práva (napr. neobsahuje ustanovenia o sociálnom fonde, o cestovných náhradách, a pod.) ani nereguluje výkon práce všetkými osobami, ktoré vykonávajú prácu v podriadenosti

inej osobe (v osobitnom zákone sú upravení napr. štátni zamestnanci alebo osobitný zákon upravuje sčasti postavenie niektorých zamestnancov – napr. zamestnancov cirkví).

Z tohto hľadiska je potrebné urobiť kvalifikáciu, či sa na zamestnanca vzťahuje Zákonník práce, a ak áno, či sa na neho vzťahuje v celom rozsahu alebo len sčasti. Ide o „Pôsobnosť Zákonníka práce“. Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, obsahuje napr. §3 ZP najmä ods. (3) a zároveň aj § 52a ZP; ide o tzv. vecnú pôsobnosť Zákonníka práce – konkrétne o „Subsidiárnu“ pôsobnosť ZP.

Subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce – znamená, že Zákonník práce sa použije vtedy, ak určitá otázka nie je upravená osobitným predpisom, t. j. osobitný predpis ju neupravuje inak ako Zákonník práce alebo ak osobitný predpis neustanoví, že v niektorom prípade sa Zákonník práce nepoužije, t. j. nevylúči pôsobnosť Zákonníka práce. Subsidiárna aplikácia Zákonníka práce má byť v osobitnom predpise ustanovená (napr.: v Cirkevnom zákone č. 6/2001 o materskej dovolenke a starostlivosti o narodené alebo osvojené dieťa sa subsidiárna aplikácia ZP ustanovuje v §1, v ktorom je pod číslom 1 odkaz na § 157 ZP v znení neskorších predpisov).

Princíp subsidiarity je výrazom mnohostrannosti spoločenských vzťahov vznikajúcich v procese rozhodovania o individuálnych právach a povinnostiach účastníkov, ktoré nemožno upraviť v jedinom procesnom predpise. Preto existuje jeden procesný predpis s univerzálnou pôsobnosťou, t. j. správny poriadok (v tomto prípade v nadväznosti na vyššie uvedené ZP) a osobitné právne predpisy, v ktorých sa premietajú príslušné odchýlky. Subsidiarita vyjadruje vzťah všeobecného a špeciálneho predpisu. (V ECAV na Slovensku sú to napr. CPP, nariadenia, zásady, štatúty a pod.).

 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka – oznamovacia povinnosť

Oznámenie zamestnanca – podľa CPP:

CZ č. 6/2001 

§ 2 

(1) Nástup na materskú dovolenku je duchovná povinná najneskôr dva mesiace pred očakávaným dňom pôrodu prostredníctvom príslušného seniora oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľovi takto oznámi, či chce čerpať aj ďalšiu materskú dovolenku.

§ 3 

Najmenej 30 dní pred skončením materskej dovolenky môže duchovná požiadať spôsobom určeným v § 2 ods. 1 tohto cirkevného zákona o ďalšiu materskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa. Zamestnávateľ je povinný duchovnej túto ďalšiu materskú dovolenku poskytnúť.

Oznamovacia povinnosť podľa ZP:

§ 166 ods. (3) 

Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Ako to teda má fungovať v praxi?

V uvedenom Cirkevnom zákone (ďalej len „CZ“) je v § 1 odkaz na § 157 ZP v znení neskorších predpisov, čo znamená, že sa aplikuje subsidiárna (podporná) pôsobnosť ZP. Zjednodušene povedané – zamestnanci ECAV na Slovensku oznamujú nástup na MD / RD  podľa ustanovení paragrafov v Cirkevnom zákone (pokiaľ nedôjde k zmene).

ZP v znení neskorších predpisov, znamená, že pokiaľ dôjde k zmene alebo doplneniu ZP, aj naďalej platí oznamovacia povinnosť podľa Cirkevného zákona a Zákonníkom práce sa riadime v jeho zvyšnej (novelizovanej) časti.

Doplňujúce informácie k MD / RD

Materská dávka nie je poskytovaná automaticky, je potrebné o ňu požiadať. Tlačivo žiadosti o materské poskytne ošetrujúci lekár (gynekológ) a následne tlačivo musí zamestnávateľ potvrdiť. Podpísané tlačivo „Žiadosť o materské“ tak ako je, zamestnanec – zvyčajne ide o ženu žiadateľku o materské, doručí na mzdové oddelenie GBÚ osobne alebo poštou na ďalšie spracovanie tohto tlačiva. Pre žiadateľa/ku (zamestnanca) v súvislosti s poskytnutím materskej dávky už ďalšie povinnosti nie sú.

Oznámenie do Zdravotnej poisťovne o nástupe na materskú dovolenku za Vás vykoná zamestnávateľ.

Ak sa rozhodnete na materskú dovolenku dobrovoľne nastúpiť neskôr ako 6 týždňov pred pôrodom, materská dovolenka sa vám skráti - odo dňa pôrodu na 28 týždňov, osamelej žene do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, bude uznaná materská dovolenka v dĺžke 37 týždňov.

Na materskú dovolenku, v prípade muža ide o rodičovskú dovolenku, môže nastúpiť aj muž, a to v rovnakom rozsahu. Jedinou podmienkou je nástup až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu. Viac informácií o materskej dovolenke nájdete aktuálne v tomto článku... 

Rodičovská dovolenka ako obdobie predĺženia lehoty materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa nie je totožný pojem ako rodičovská dovolenka súvisiaca so starostlivosťou o dieťa. Viac o krokoch, ktoré musíte vybaviť, než pôjdete na rodičovskú dovolenku uvádzame v súvisiacom článku...

Ako postupovať a komu oznamujem nie len nástup na MD / RD, ale aj všetky zmeny súvisiace s MD a RD.


Vašim priamym nadriadeným je príslušný senior / seniorka, v duchovných veciach koná Zbor biskupov, zamestnávateľom je ECAV na Slovensku a Vaše osobné údaje spracúvajú zamestnanci GBÚ (v zmysle GDPR).

Preto: zamestnanec – duchovný, si svoju oznamovaciu povinnosť v súvislosti s MD / RD plní voči príslušnému seniorovi / seniorke a súčasne dáva na vedomie Zboru biskupov a zamestnávateľovi – mzdovému a personálnemu oddeleniu.

Oznámenie musí byť v písomnej forme, v dvoch vyhotoveniach, podpísané oznamovateľkou / oznamovateľom. Jedno vyhotovenie posielate na príslušný seniorský úrad a jedno na adresu Generálneho biskupského úradu. 

Vzor oznámenia je TU: Oznámenie - MD-RD - príklad.docx

V prípade, že musíte svoju situáciu urýchlene riešiť, či už z objektívnych príčin alebo náhlym rozhodnutím a nemôžete z časových dôvodov oznamovaciu lehotu splniť, odporúčame, aby ste bezpodmienečne v prvom rade telefonicky kontaktovali svojho seniora/seniorku. Pokiaľ sa nemôžete skontaktovať telefonicky, je potrebné využiť e-mailovú komunikáciu, v ktorej oslovíte brata dištriktuálneho biskupa a do kópie príjemcu zadáte aj e-mail svojho seniora/seniorky a mzdové a personálne oddelenie GBÚ.

V prípade nejasností kontaktujte mzdové a personálne oddelenie GBÚ.

S návratom z MD / RD súvisí aj dočerpanie dovolenky z predchádzajúceho obdobia, na čo by sa nemalo zabúdať najmä, ak je nevyčerpaná dovolenka vo väčšom rozsahu. Preto odporúčame, aby si každý zamestnanec pred nástupom späť do práce zistil na mzdovom oddelení GBÚ, koľko dovolenky musí dočerpať v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa plánuje vrátiť z MD / RD a následne dohodnúť so seniorom / seniorkou termíny dočerpania tejto dovolenky.

Bližšie informácie k čerpaniu dovoleniek v ECAV na Slovensku (aj tu je využitie subsidiárnej pôsobnosti ZP) boli uverejnené na webových stránkach ECAV dňa 01.07.2019 v článku „Aby dovolenka „neprepadla!“.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.