Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz- 23.10.2022

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz- 23.10.2022

V zmysle uznesenia Generálneho presbyterstva CAV na Slovensku č. GP 15/1-2012, ofera má byť  
vyhlásená v oznamoch na hlavných službách Božích. 

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na 19. nedeľu po Svätej Trojici – 23.10.2022, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Svetový luteránsky zväz.

Ofera slúži na uhradenie povinného členského príspevku v SLZ. SLZ je spoločenstvom národných a regionálnych luteránskych cirkví so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Bol založený v Lunde v roku 1947 s cieľom koordinovať činnosť luteránskych cirkví vo svete. V SLZ je v súčasnosti vyše 74 miliónov evanjelikov zo 145 členských cirkví v 98 krajinách sveta. K zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu patrí aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. SLZ vystupuje v mene svojich členských cirkví v oblastiach spoločného záujmu, napr. v oblasti ekumenických vzťahov, teológie, humanitárnej pomoci, ľudských práv, komunikácie, ako aj misie a rozvojových aktivít.
 
Oferu na Svetový luteránsky zväz posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012 
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 663 019
Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.
 
 
                                                                    
Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                            Ing. Renáta Vinczeová, v.r.                    
generálny biskup                                               zástupkyňa generálneho dozorcu