Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň, 6.3.2022

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň, 6.3.2022

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na 1. nedeľu pôstnu – 6.3.2022, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Generálnu podporoveň.

Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory, ktoré sú určené na financovanie výstavby, v príprave opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa vo výške 60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10 % finančných zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií. 

Oferu do Generálnej podporovne posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 014

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.


                Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                                                                Ing. Renáta Vinczeová, v.r.
                generálny biskup                                                                                  zástupkyňa generálneho dozorcu