Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň- 27.11.2022

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň- 27.11.2022

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu – 27.11.2022, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.
              Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory, ktoré sú určené na financovanie výstavby, v príprave opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa vo výške 60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10 % finančných zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií.
 
 
Oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne
posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012 
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 663 014
Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.
Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.
 
 
                                                                    
Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                            Ing. Renáta Vinczeová, v.r.                                                                      
 generálny biskup                                          zástupkyňa generálneho dozorcu