Oznámenie o ofere do Fondu ECAV na podporu EBF UK- 13.11.2022

Oznámenie o ofere do Fondu ECAV na podporu EBF UK- 13.11.2022

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na Predposlednú nedeľu cirkevného roka – 13.11.2022, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu do Fondu ECAV na podporu EBF UK.
Ofera bude použitá na podporu práce so študentmi EBF UK, pravidelné ročníkové duchovné sústredenia teológov, ktoré absolvujú v zariadeniach CZ ECAV na Slovensku, na technické vybavenie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj na opravy budov, ktoré využíva EBF UK. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu na podporu EBF UK.
 
 
Oferu do Fondu ECAV na podporu EBF UK
posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012 
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 663 029
Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.
Bratia a sestry, túto oferu Vám odporúčame do Vašej štedrej pozornosti.
 
 
                                                                    
Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                            Ing. Renáta Vinczeová, v.r.                                                                      
 generálny biskup                                          zástupkyňa generálneho dozorcu