OFERA NA FOND VZDELÁVANIA 24.4.2022

OFERA NA FOND VZDELÁVANIA 24.4.2022

Oznámenie

o ofere na Fond vzdelávania

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na 1. nedeľu po Veľkej noci – 24.4.2022, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Fond vzdelávania.

Prostriedky združené vo Fonde vzdelávania sa používajú na organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí v oblasti školstva. Zo zdrojov Fondu vzdelávania sa organizuje Školská konferencia ECAV, metodické semináre pre učiteľov v evanjelických školách, metodické semináre a konferencie pre vyučujúcich evanjelického náboženstva, náboženskej výchovy v cirkevných a štátnych školách. Finančne sa podporuje aj teologická konferencia a vzdelávanie kaplánov a farárov, najmä úhrada ubytovania účastníkov, cestovných nákladov a honorárov pre prednášajúcich. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu vzdelávania.


Oferu na Fond vzdelávania

posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 017

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

 

 

                                                                    

Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                                                              Ing. Renáta Vinczeová, v.r.  
generálny biskup                                                                                zástupkyňa generálneho dozorcu