Ofera do Podporného fondu Generálnej podporovne- 29.11.2020

Ofera do Podporného fondu Generálnej podporovne- 29.11.2020

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu - 29.11.2020, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na pomoc malým, finančne slabým cirkevným zborom. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory, ktoré sú určené na financovanie výstavby, opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa vo výške 60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10 % finančných zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií.

O použití finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada Podporného fondu Generálnej podporovne; veľké projekty schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.

Oferu do Generálnej podporovne posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 014

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.