Ofera do Fondu misie

Ofera do Fondu misie

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. nedeľu po Zjavení - 10.1.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie. Vzhľadom na aktuálnu situáciu táto ofera zadržaná nebude a náhradný termín vám bude včas oznámený.