Nová generálna dozorkyňa

Nová generálna dozorkyňa

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má zvolenú historicky prvú generálnu dozorkyňu. O výsledku volieb boli cirkevné zbory informované 2. 12. 2022. Počas 15-dňovej apelačnej lehoty nebola proti výsledku volieb podaná žiadna žaloba. Cirkevní predstavitelia ECAV sa v zmysle čl. 40 ods. 3 Ústavy ECAV volia na 6 rokov. Voľba generálnej dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej nadobudla právoplatnosť dňa 20. 12. 2022, a jej funkčné obdobie uplynie dňom 20. 12. 2028.