Informácie o stave FFZ k 30.9.2022

Informácie o stave FFZ k 30.9.2022

V záujme transparentnosti vám opäť prinášame najnovšie informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku (FFZ). 

Z jestvujúcich 318 cirkevných zborov ECAV na Slovensku má 235 z nich ku koncu septembra vzhľadom na FFZ splnené všetky finančné povinnosti. 45 zborov uhradilo nad rámec predpisu (čiže vopred)  62 944,96 €. 83 zborov má naopak nedoplatky vo výške 172 953,38 €. Celkový nedoplatok zborov za roky 2021 a 2022 je 252 266,90 €.

V roku 2021 poberalo z FFZ príplatky ku mzde 294 duchovných. V roku 2022 ich je zatiaľ 296.
K 31. 12. 2021 bol konečný účtovný stav FFZ vo výške 897 130,81 €. Do konca septembra 2022 sme do FFZ prijali platby v celkovej výške 1 108 585,58 €. K rovnakému dátumu sa z FFZ vyplatilo celkom 875 447,82 €. V tejto sume sú započítané aj jednorazové príplatky v celkovej výške 46 779,20 € a doplatky nenárokovateľnej časti mzdy v celkovej výške 30 138,38 €, ktoré sa duchovným vyplatili v súlade s rozhodnutím synody z júna 2022 a prechodnými ustanoveniami Štatútu Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku.

K 31. 8. 2022 nedoplatky vzťahujúce sa na celé obdobie existencie FFZ uhradilo 34 zborov. V tomto roku k plneniu odvodových povinností s čiastočnou úhradou nedoplatkov z minulosti do FFZ pristúpilo ďalších 7 zborov.

Zostatok vo FFZ je krytý zostatkom na bankovom účte FFZ.

Finančné prostriedky z FFZ sa doteraz použili na jediný účel, a síce na príplatky ku mzde duchovných.

FFZ k 30.9.2022 - SPOLU.pdf