Informácia o stave FFZ k 31.12.2023

Informácia o stave FFZ k 31.12.2023

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí 26. 1. 2024 vo Zvolene zaoberalo okrem iného aj informáciami o stave Fondu finančného zabezpečenia (FFZ) k 31. 12. 2023. Z predložených materiálov (sú prílohou tejto správy) vyberáme niekoľko zásadných faktov.
 
Celkový predpis platieb do FFZ na rok 2023 bol 1 716 393 eur. Prijaté platby boli vo výške 1 520 484, 61 eur. Nedoplatky cirkevných zborov za rok 2023 sú teda 195 908,39 eur. Pre porovnanie uvádzame, že za rok 2022 mali cirkevné zbory nedoplatky 201 318,99 eur. V roku 2023 sa teda nedoplatok znížil, pretože sa znížil aj počet   cirkevných zborov, ktoré majú nedoplatky, a síce z 84 na 79.
 
Počet absolútnych neplatičov, teda zborov, ktoré do FFZ doteraz neprispeli ani jediným eurom, je 23. Nedoplatok týchto zborov je 178 365,12 eur, čo predstavuje 33% podiel na celkových nedoplatkoch do FFZ od jeho začiatku, ktoré sú vo výške  535 440,79 eur.
 
Najväčšie nedoplatky majú 3 cirkevné zbory (Zvolen, Bratislava Staré Mesto a Poprad-Veľká). Spolu dlhujú 109 185,24 eur, čo je cca. 60% podiel na nedoplatku absolútnych neplatičov  a 20% podiel na celkových nedoplatkoch do FFZ.
 
V roku 2023 sa z FFZ použilo na mzdy a odvody 1 444 209,47 eur. Ostatné náklady schválené v rozpočte ECAV a uhradené z FFZ budú podrobne vyčíslené v správe o hospodárení za rok 2023, ktorá bude predložená na Synode ECAV na Slovensku.
 
Stav k 31. 12. 2023 na bežnom účte vyhradenom výlučne pre potreby FFZ bol 1 301 308,21 eur. Z tejto sumy ešte boli v januári 2024 vyplatené mzdy a odvody (vrátane stravného) za december 2023. Sú však už započítané v tabuľke čerpania FFZ za rok 2023 (lebo účtovne patria do roku 2023).
 

Tvorba a čerpanie FFZ v 2023 podľa seniorátov.pdf
Prehľad platieb FFZ za rok 2023.pdf
Použitie FFZ v 2023 na mzdy+odvody.pdf
Medziročné porovnanie nákladov z FFZ.pdf
FFZ - prehľad celkom 2021-2023.pdf