Informácia o opakovanom preškolení BOZP a OPP

Informácia o opakovanom preškolení BOZP a OPP

OPAKOVANÉ   PREŠKOLENIE: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI   A   OCHRANA PRED POŽIARMI

Vážená sestra / Vážený brat!

              V roku 2017 sme po prvý raz „odštartovali“ preškolenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a Ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) novým, finančne a časovo výhodnejším a z pohľadu novodobých nárokov a potrieb súčasnej doby, aj perspektívnejším spôsobom vykonania tohto školenia – formou e-learninguPrevažná časť zamestnancov ECAV na Slovensku absolvovala tento spôsob preškolenia v roku 2018 v mesiacoch júl až september. Zabezpečovanie školenia týmto spôsobom – e-learningovou formou, je v zmysle  §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a § 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, povinnosti právnických osôb (e).

Zabezpečiť školenia pre zamestnancov uvedenou formou e-learningu v oblasti BOZP a OPP (ale aj ďalších zákonných školení, napr. školenia pre vodičov) môže každá firma, ktorej zamestnanci vykonávajú práce zaradené z hľadiska zdravotných rizík do kategórie 1 a 2. Duchovenská činnosť patrí do kategórie 2.

Zamestnávatelia sú povinní viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a ochranou pred požiarmi.

Preškolenie BOZP a OPP je povinné zo zákona absolvovať každé 2 roky. V tejto súvislosti Vám prinášame užitočné informácie v zmysle nižšie uvedeného:

Predmet zákona, ktorým je komplexne chápaná ochrana života a zdravia zamestnancov pri práci, je vymedzený v súlade so smernicou č.89/391 Rady EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri výkone práce.

Zákon o BOZP č. 124/2006 v znení jeho dodatkov sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry (§ 2 tohto zákona).

Stanovuje každému zamestnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 7 citovaného zákona).

Oboznamovanie – školenie je vykonávané pravidelne a to:
a) Periodické – raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.
b) Vstupné – pri nástupe nového zamestnanca do pracovného pomeru pred nástupom na konkrétne pracovisko.
c) Pri organizačných zmenách – pre zamestnancov pri preradení alebo preložení na iné pracovisko alebo iný druh práce, pri zmene pracovného postupu, pri zmene technológie, pri vybavení prevádzky novými strojmi a zariadeniami, pri ostatných organizačných zmenách.
d) Iné jednotlivci – po dlhodobej práceneschopnosti, po pracovnom úraze, po materskej a rodičovskej dovolenke, pri opakovaných porušeniach predpisov a zásad na zaistenie BOZP a pod.

Zároveň podľa § 12 zákona o BOZP je zamestnanec povinný zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní, ktoré zamestnávateľ zabezpečuje v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany proti požiarom.

             Nedodržanie zákonnej povinnosti je sankcionovateľné:

              Legislatíva a pokuty

Na dodržiavanie povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa BOZP dohliadajú inšpektoráty práce. Pri porušení povinností hrozia zamestnávateľom pokuty až do výšky 200 000 eur. Ak v dôsledku porušenia povinností vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, minimálna výška pokuty je 33 000 eur. Pri závažných porušeniach predpisov BOZP je inšpektorát práce oprávnený podať návrh na ukončenie podnikania.

Na dodržiavanie ochrany pred požiarmi dohliada Hasičský a záchranný zbor.
Pokuty a sankcie sa pohybujú až do výšky 16 596 eur, resp. po vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci spolu s ochranou pred požiarmi je tiež neoddeliteľnou súčasťou nového zákona o ochrane osobných údajov platného od 25.05.2018 – známeho ako GPDR (General Data Protection Regulation).

Záverom:

Vážená sestra / Vážený brat, pred uplynutím platnosti Vašich certifikátov zo školenia BOZP a OPP (týka sa aj školenia vodičov) bude na Vašu e-mailovú adresu opäť doručená výzva z portálu Edumio na absolvovanie preškolenia BOZP a OPP. Pokiaľ u Vás došlo k zmene e-mailovej adresy, prosíme Vás o neodkladné oznámenie tejto zmeny a nahlásenie aktuálnej e-mailovej adresy telefonicky na mobilné číslo: 0918 828 016 alebo na pevnú linku: 02 / 5920 1234, prípadne na e-mail: personalne@ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.