ECAV hľadá riaditeľa/ku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

ECAV hľadá riaditeľa/ku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/ka Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1.4.2022
Mzdové podmienky: od 1 500€ (plus osobné ohodnotenie)

Základné a kvalifikačné predpoklady 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukazuje čestným vyhlásením),
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (preukazuje úradne overenou kópiou vysokoškolského diplomu),
• bezúhonnosť (výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (preukazuje potvrdením praktického lekára, nie starším ako 2 týždne).

Ostatné požiadavky na uchádzača)
• členstvo v ECAV
• najmenej 5 rokov odbornej praxe v sociálnej oblasti (doklad potvrdzujúci požadovanú prax v sociálnej oblasti),
• aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom),
• aktívna znalosť cudzieho jazyka slovom i písmom vítaná (nemecký, anglický),
• organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť,
• znalosť všeobecnej grantovej problematiky,
• znalosť príslušnej legislatívy (zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); zákon č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce).

Zoznam požadovaných dokladov 
• žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
• motivačný list,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomné stanovisko predsedníctva cirkevného zboru k uchádzačovi do funkcie riaditeľa ED ECAV,
• predloženie písomného materiálu - projekt „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v ECAV“ v rozsahu 4 - 6 strán (navrhovaná štruktúra: zameranie, analýza aktuálneho stavu, ciele, plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, spôsob hodnotenia plnenia projektu, očakávaný prínos),
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania. 

Forma výberového konania 
ústna - individuálny pohovor pred výberovou komisiou zameraný najmä na obhajobu projektu (možnosť projektovej prezentácie); právo členov komisie klásť odborné otázky súvisiace s charakterom činností riaditeľa ED nie je dotknuté

Uzávierka prihlášok – 28.2.2022
Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 14:00 hod. na GBÚ ECAV na Slovensku v uzavretej obálke s upozornením „ Neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ED ECAV“ uvedeným na obálke (Pozn. za doručenie sa považuje fyzické doručenie v daný deň, nie podanie na poštovú prepravu).

Zasielanie prihlášok 
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzavretej obálke s upozornením na adresu: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Generálny biskupský úrad, Palisády 46, P. O. Box 289, 810 00 Bratislava

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom.

Bratislava, 10. 01. 2022