Celocirkevné ofery sú od 1.1.2023 zrušené

Celocirkevné ofery sú od 1.1.2023 zrušené

Generálne presbyterstvo svojím uznesením č. 136-7/2022 z 9. júna 2022, rozhodlo o zrušení vyhlasovania celocirkevných ofier ECAV a to s platnosťou  od  01.01.2023, a zároveň v tejto súvislosti poverilo Generálny hospodársky výbor zapracovať náklady súvisiace s aktivitami, financovanými v minulosti z týchto prostriedkov, do rozpočtu ECAV, ako samostatné rozpočtové kapitoly hradené z Fondu finančného zabezpečenia. 

O uvedenom boli upovedomení aj členovia Synody ECAV v rámci diskusie počas bodu č. 6 Legislatívne návrhy.