Vydavateľstvo Tranoscius bolo vlani stratové

Liptovský Mikuláš 23. apríla (TASR) - Stratu 1,8 milióna Sk zaznamenalo vlani najstaršie vydavateľstvo evanjelickej náboženskej literatúry na Slovensku Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš. Súvisí to so znížením skladových zásob v hodnote troch miliónov korún. Predávali tzv. knižné ležiaky za symbolickú korunu, čo malo nepriaznivý dopad na hospodársky výsledok. O znížení skladových zásob ako nevyhnutnom kroku rozhodlo vlaňajšie valné zhromaždenie...

 

TASR/Tlačové oddelenie | 1.5.2007

viac

Vieroučný výbor opäť zasadal

Ďalšie zasadnutie Vieroučného výboru ECAV (VV) sa konalo 11. apríla 2007 na GBÚ v Bratislave pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika. Po úvodnom privítaní bratom biskupom nasledovalo zamyslenie nad duchovným slovom, ktoré povedala sestra farárka Júlia Gabčová na text J 19, 17.

 

Viera Mosná / Tlačové oddelenie | 30.4.2007

viac

DNI JOZEFA MILOSLAVA HURBANA V TRENČÍNE

V dňoch 17. a 22. 4. 2007 sa v Trenčíne v rámci Roka Jozefa Miloslava Hurbana uskutočnili Dni Jozefa Miloslava Hurbana. Organizátormi podujatia boli Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR v Trenčíne, mesto Trenčín a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Trenčíne. Seminár, ako aj slávnostné služby Božie sa stretli s veľkým záujmom predstaviteľov našej cirkvi,...

 

Mgr. Ján Bunčák | 29.4.2007

viac

Oslavy 300. výročia Ružomberskej synody

10. celoslovenské stretnutie Duchovné hodnoty pre dnešok sa tento rok konalo v Ružomberku, a to pri príležitosti 300. výročia Ružomberskej synody (pozri tu a tu) a 40. výročia úmrtia evanjelického biskupa Vladimíra Pavla Čobrdu (pozri tu). Ružomberská synoda a jej duša Daniel Krman so snahou o čistotu našej viery na začiatku 18. storočia; Vladimír Pavel Čobrda – tiež obhajca pravej viery na začiatku 20. storočia, vzdorovanie útokom zvonku i rozporom vnútri cirkvi... To tu ešte nebolo! – počujeme často. Ale opak je pravdou. Už to tu bolo, a nie raz, a nezriedka ešte v problematickejšej podobe. Je až zarážajúce, ako sa história v mnohých ohľadoch opakuje. Mali by sme ju lepšie poznať a mali by sme sa z nej poučiť.

 

Edita Sabolíková | 28.4.2007

viac

Stretnutie s vedúcim biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 18. apríla 2007 stretol v Győri s vedúcim biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku Jánosom Ittzésom. Išlo o vstupné stretnutie, ktoré sa konalo na pozvanie Jánosa Ittzésa a z rozhodnutia GP ECAV, ktoré poverilo generálneho biskupa rokovať s partnerskou Evanjelicko-luteránskou cirkvou v Maďarsku vo veci prípravy dohody o vzájomnej spolupráci.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 28.4.2007

viac

Stretnutie kresťanov šiestich národov bude v Bratislave

Na generálnom biskupskom úrade sa 16. apríla 2007 konalo prvé zasadnutie seniorálneho prípravného tímu Stretnutia kresťanov šiestich národov, ktoré sa bude konať v Bratislave, a to v čase od 27. 7. do 29. júna 2008. Delegovaní zástupcovia jednotlivých seniorátov sa zišli s ďalšími budúcimi spolupracovníkmi, aby sa zaoberali riešením základných organizačných otázok a pripravili prvé stretnutie medzinárodného prípravného tímu, ktoré sa uskutoční 25. mája 2007 v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 28.4.2007

viac

Generálny dozorca odovzdal pozdravy v mene ECAV

Generálny dozorca ECAV Pavel Delinga mal mimoriadne rušný záver týždňa a víkendové dni. Vo štvrtok 19. apríla 2007 sa na pozvanie apoštolského nuncia v SR Mons. Henryka Jósefa Nowackého zúčastnil aj s manželkou na slávnostnej omši pri príležitosti 2. výročia zvolenia pápeža Benedikta XVI., ktorá sa konala v Konkatedrále sv. Martina v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.4.2007

viac

Prvá etapa rekonštrukcie GBÚ zavŕšená

Generálne presbyterstvo sa na svojom zasadnutí dňa 26. 1. 2007 zaoberalo reštrukturalizáciou Generálneho biskupského úradu a s účinnosťou od 29. 1. 2007 schválilo zmenu Organizačného poriadku GBÚ ECAV na Slovensku. Počet pracovníkov ústredia bol znížený z 32 na 19. Funkcie boli kumulované tak, aby sa pokryli všetky oblasti činností, a pritom nebol narušený chod úradu. Cieľom tejto zmeny bolo zefektívnenie práce GBÚ a zníženie nákladov vynakladaných...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 20.4.2007

viac

Starostlivosť o hnuteľné a výtvarné pamiatky

V klubových priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa 18. apríla 2007 uskutočnil ďalší diskusný večer na tému Základná starostlivosť, ochrana a obnova hnuteľných a výtvarných pamiatok. Prednášala Mgr. Eva Ševčíková, vedúca oddelenia starostlivosti o hnuteľné pamiatky Pamiatkového úradu SR so sídlom v Bratislave. Diskusný večer zorganizoval Teologický domov EBF UK v spolupráci s projektom Rozvoj kresťanského šafárenia v ECAV na Slovensku (ECAV). Bol určený nielen pre študentov EBF UK, ale aj pre širokú verejnosť, ktorú zaujíma uvedená problematika.

 

Jana Mináčová | 20.4.2007

viac

Prezident SR na evanjelických službách Božích

Na Veľký piatok si kresťania na celom svete pripomínajú umučenie a smrť na kríži Ježiša Krista, nášho Pána, Vykupiteľa a Spasiteľa, ktorý sa obetoval za hriechy ľudstva a zabezpečil nám tak večný život aj po smrti. V tomto roku sa veľkopiatočné pašiové služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konali v nezvyčajne slávnostnom ovzduší, pretože ich svojou prítomnosťou poctil pán prezident Ivan Gašparovič, ktorý prijal pozvanie Predsedníctva ECAV na Slovensku a petržalského cirkevného zboru.

 

Edita Sabolíková | 11.4.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart