2. zasadnutie medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa 23. októbra 2007 už po druhý raz zišli členovia medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 – predstavitelia spuluorganizátorských cirkví zo šiestich európskych krajín – z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Pozvaní sú aj veriaci z iných krajín.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.12.2007

viac

Mimoriadne generálne presbyterstvo

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa dňa 16. novembra 2007 konalo mimoriadne zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu sa zaoberalo problematikou cirkevného školstva a diakonie.

 

Daniela Veselá | 5.12.2007

viac

Vieroučný výbor ECAV znovu zasadal

V stredu 21. novembra v priestoroch GBÚ zasadal Vieroučný výbor ECAV (VV ECAV) pod predsedníctvom generálneho biskupa Miloša Klátika. Po privítaní z úst brata biskupa poslúžila výkladom Písma svätého sestra farárka Viera Mosná.

 

Ján Ľachký | 28.11.2007

viac

Rokovanie ECAV na ministerstve školstva

Na podnet ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 20. novembra 2007 uskutočnilo na Ministerstve školstva SR plánované stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a biskupa ZD ECAV Milana Krivdu. Na stretnutí sa zúčastnila aj tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ Daniela Veselá. Obsahom stretnutia boli aktuálne témy v školstve.

 

Daniela Veselá | 28.11.2007

viac

Celocirkevné služby Božie v Hradci Králové

Už tradične sa v Hradci Králové konajú celocirkevné služby Božie pri príležitosti vzniku samostatného česko-slovenského štátu. V tomto roku ich 28. októbra 2007 v Zbore kňaza Ambroža Cirkvi československej husitskej spoločne vysluhovali bratia královohradecký biskup Štepán Klásek a patriarcha Tomáš Butta. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.11.2007

viac

V Liptove zasadali výbory ECAV

Generálny biskup Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu Milan Krivda a zástupca biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Jozef Havrila navštívili 9. novembra Liptov, kde sa zúčastnili na Konferencii vnútornej misie 2007, ktorej predchádzalo zasadnutie Vnútromisijného výboru (VMV) ECAV na Slovensku.

 

-mk-  | 21.11.2007

viac

Na Synode v Stuttgarte

Z poverenia Zboru biskupov ECAV na Slovensku sa biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda spolu s Dušanom Cinom, farárom - konseniorom z cirkevného zboru v Kukovej, zúčastnili na 13. zasadnutí Synody partnerskej Württemberskej evanjelickej cirkvi, ktorá sa konala v dňoch 23. – 25. októbra 2007 v Stuttgarte.

 

Dušan Cina | 15.11.2007

viac

Oslavy 490. výročia Reformácie vo Wittenbergu

Biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku brat Milan Krivda sa na základe pozvania od Gustav Adolf Werk (GAW – Spolok Gustáva Adolfa) so sídlom v Lipsku dňa 31. októbra 2007 zúčastnil na slávnostných službách Božích v mestkom kostole vo Wittenbergu pri príležitosti slávnosti 490. výročia Reformácie.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 14.11.2007

viac

Synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Poľsku

V dňoch 26. – 28. októbra 2007, sa uskutočnilo zasadanie synody Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Poľsku. Našu ECAV na tejto synode zastupovali predseda Synody ECAV na Slovensku farár Ivan Mucha a farár Martin Riecky.

 

Martin Riecky | 6.11.2007

viac

Podpísali zmluvu s ECAV v Poľsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga s manželkami uskutočnili návštevu Poľska na pozvanie Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku. Počas nej najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku a v Poľsku podpísali novú partnerskú zmluvu, v ktorej sa dohodli na prehĺbení a rozšírení vzájomnej spolupráce.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 6.11.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart