Uznesenia grémií ECAV k Žilinskej synode

1) Uznesenia synody: a) Uznesenie Synody ECAV 2006 C/5 a) Synoda ukladá Generálnemu presbyterstvu zorganizovať celocirkevné a medzinárodné sympózium Svetového luteránskeho zväzu v Žiline v roku 2010 pri 400. výročí Žilinskej synody.

b) Uznesenia Synody ECAV 2008

C1. Synoda ukladá Generálnemu presbyterstvu, aby na svojom najbližšom zasadnutí menovalo komisiu na prípravu 400. výročia Žilinskej synody.

C2. Synoda ukladá Generálnemu presbyterstvu, aby v spolupráci so Školským výborom ECAV finančne a organizačne zabezpečilo v roku 2010 Konferenciu ECAV pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody.


2) Uznesenie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

Uznesenie č. 71/08
Generálne presbyterstvo
a) menuje ústredný organizačný výbor na prípravu osláv 400. výročia Žilinskej synody 1610 v zložení: riaditeľ GBÚ - predseda výboru, podpredseda synody (Daniel Midriak), senior TUS, riaditeľ BÚ VD, zborový farár CZ Žilina, za GBÚ: hlavný ekonóm, biskupský kaplán, tajomník SaGP, správca informačných sietí, tajomník pre mediálnu komunikáciu, správca archívu, knižnice a registratúry, tajomník pre vzdelávanie a misiu a tajomník pre školy a náboženskú výchovu,
b) obracia sa na VMV jednotlivých seniorátov a dištriktov so žiadosťou o súčinnosť pri príprave dôstojných osláv 400. výročia Žilinskej synody,
c) schvaľuje základný koncept a harmonogram osláv v dňoch 29. 6. do 5. 7. 2010,
d) ukladá ústrednému organizačnému výboru pripraviť organizačno-technické zabezpečenie osláv 400. výročia Žilinskej synody a predložiť tento na schválenie GP T: 31. 1. 2009

-dv- | 26.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart