Vyšiel zborník z Teologickej konferencie 2016

Zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2016 v Lúčkach na tému REFORMÁCIA (224 strán vrátane farebnej prílohy; editor: Miloš Klátik; ISBN 978-80-7410-521-4) vyšiel koncom mája 2017.

Okrem prednášok z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2016 zborník obsahuje aj prednášky zo Všeobecnej pastorálnej konferencie 2015 vo Zvolene na tému "Médiá v súčasnosti". Zahŕňa aj pobožnosti, ktoré odzneli na oboch konferenciách, správu o udeľovaní ocenení duchovným pri príležitosti okrúhlych výročí ich ordinácie, ako aj rozhovor s hosťom konferencie biskupom A. G. Malasusom.

Zborník je v týchto dňoch distribuovaný do všetkých seniorátov, kde ho prostredníctvom seniorov dostanú všetci farári, kapláni, diakoni aj duchovní na dôchodku; jeden výtlačok je určený do zborovej knižnice. Dostanú ho aj spirituáli do evanjelických cirkevných škôl.

Z recenzného posudku doc. ThDr. Petra Gažíka

Zborník má dve hlavné časti. Prvá časť je venovaná Teologickej konferencii ECAV a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku v dňoch 19. – 21. 10. 2016 v Kúpeľoch Lúčky, ktorá bola venovaná predovšetkým Lutherovej teológii a rôznym otázkam a kontextom reformačného učenia pod ústredným názvom Reformácia.

Zvláštnosťou je fakt, že prednášky k reformačnej tematike predniesli profesori a pedagógovia Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Menovite prof. Petr Pokorný (Sola scriptura), prof. Jan Štefan (Ospravedlnění bezbožného člověka. Závisí na tomto článku všechno, na čem trvá evangelická církev v 21 století?), doc. Jiří Mrázek (Lutherův výklad Podobenství o Samařanu a o Družicích), Jan Roskovec (Jan v reformaci), Peter C. A. Morée (Od Jana Husa k Martinu Lutherovi. O tom, jak se stal Jan Hus součástí luterské reformace). Prítomní sa tak oboznámili s pohľadmi a dôrazmi popredných teologických odborníkov ETF UK v Prahe, hlásiacich sa nielen k luteránskej, ale aj reformovanej a husitskej tradícii v českom protestantizme. K spomenutým prednáškam pražských teológov je ešte pripojená prednáška generálneho biskupa Miloša Klátika pod názvom Druhá Prešovská synoda a jej význam pre ECAV na Slovensku.

Druhú časť zborníka tvoria príspevky, ktoré odzneli na Všeobecnej pastorálnej konferencii ECAV vo Zvolene na aktuálnu problematiku médií v spoločnosti: Eva Bachletová - Médiá v súčasnosti – riziká a inšpirácie a Miloslav Gdovin - Médiá v službe evanjelia. Napokon sú v zborníku publikované všetky biblické výklady – úvahy, ktoré odzneli v rámci pobožností (synodný senior Daniel Ženatý, prof. Igor Kišš, seniorka Katarína Hudáková, farár Erich Bocek a Daniel Midriak), rozhovor s hosťom konferencie biskupom Evanjelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii a viceprezidentom SLZ Alexom G. Malasusom, a informácie o ďalších bodoch programu (blahoželania jubilantom pri výročiach ordinácie atď.).

Zborník predstavuje mimoriadne vhodný príspevok k významnému 500. výročiu reformácie, ktoré pripadá na rok 2017.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart