Vyšívaná história opäť v púchovskom zbore

Aj púchovský zbor sa pripravuje na 500. výročie reformácie výročie a uskutočňuje mnohé podujatia na pripomenutie si udalostí reformačného obdobia. Jedným z nich bola prezentácia niekoľkých rozvyšívaných obrazov z projektu SEŽ Vyšívaná história na jeseň roku 2015 za účasti predstaviteliek SEŽ a prof. Janky Krivošovej.

V Nedeľu po Vstúpení 28. 5. 2017 mohli členovia zboru a jeho okolia opäť vidieť už dokončené unikátne dielo slovenských evanjelických žien. Stalo sa tak vďaka Pánu Bohu a sestre Milke Fojtíkovej, členke projektovej komisie, odborníčke na vyšívanie, a jej firme v Púchove, kde sa dokončovali technické detaily všetkých šestnástich obrazov, sestre farárke Lenke Rišiaňovej a predstaviteľom mesta Púchov.

Na službách Božích dopoludnia sestra farárka Lenka Rišiaňová privítala vzácnych hostí zo SEŽ a projektovej komisie gobelínu: pani profesorku Janku Krivošovú, sestru Zuzanu Ševčovičovú, sestru Milku Fojtíkovú. Pozvanie prijala aj sestra farárka Eva Oslíková z Modry, ktorá poslúžila ako kazateľka slova Božieho.

Za základ slova Božieho si zvolila z Ježišovej arcipastierskej modlitby (J 17). Už v úvode zdôraznila, že tento text je náročný, ale je v ňom mnoho inšpiratívnych myšlienok aj pre nás a pre dnešok. Ježiš v modlitbe vyprosuje mnoho pre nás od Pána Boha. Ježiš sa lúčil so svojimi blízkymi apoštolmi pred Vstúpením na nebesia a vkladá ich do Božích rúk, lebo vedel, že žiť v tomto svete bude náročné. Dnes sme všetci rovnako postihnutí hriechom. Ježiš preto v modlitbe vyprosuje aj pre nás mnoho od Pána Boha. Aby nám dával silu a múdrosť prinášať Slovo ľuďom, ktorí nádej nemajú a ktorí Ho ešte nepoznajú. Ktorí nemajú úplnú radosť z diela Ježiša Krista a nepoznajú, že to najlepšie nás ešte len čaká. Zdôraznila, že Vstúpenie podporuje nás kresťanov vo viere a Duch Svätý nás povzbudzuje a dáva do našich sŕdc niečo, čo nás udrží v našom živote aj napriek tomu, že mnohokrát zlyhávame. Sme dotknutí Božou milosťou, nie je to teda naša sila, ktorá nás povzbudzuje v trápení a hriechu. V závere vyslovila prosbu: „Kiež nám Pán Boh pomáha.“

Nedeľné popoludnie už patrilo prezentácii všetkých dokončených obrazov Vyšívanej histórie, pracovne nazvaných „gobelíny“. Za pomoci predstaviteľov mesta Púchov sa vernisáž tejto unikátnej týždennej výstavy uskutočnila v historických priestoroch mesta, a to v Župnom dome, ktorý bol postavený na konci 18. storočia v barokovo-klasicistickom štýle. A tak celé toto podujatie bolo v historickom duchu nielen obsahovo, ale aj priestorovo a duchovne. Obrazy boli vystavené v podkroví historickej budovy Župného domu s manzardovou strechou a pruskými klenbami v interiéri.

Podkrovie domu bolo preplnené členmi zboru. Prišli mnohí ľudia z okolia a Púchovskej doliny, vzácni hostia a tvorcovia unikátneho diela, ktorí boli na dopoludňajších službách Božích, ale aj predstavitelia mesta na čele s primátorom Rastislavom Henekom s manželkou. Po otvorení vernisáže viceprimátorom Romanom Hvizdákom a skladbou troch huslistov réžiu vernisáže prevzala do rúk sestra Zuzana Ševčovičová zo SEŽ Bratislavského seniorátu. V úvode povedala, že Pán Boh nám dal do vienka mnohé dary a talenty. Plody mnohých talentov uvidíme aj pri prehliadke pätnástich obrazov, ktoré budú v týchto priestoroch vystavené počas nasledujúceho týždňa. Vyzdvihla obetavú prácu mnohých slovenských žien v štrnástich seniorátoch, kde sa vyšívali obrazy histórie, ich trpezlivosť, ale aj obetavosť Milky Fojtíkovej, bez ktorej by obrazy neboli dokončené. Do ďalšieho programu zazneli zvučné a dokonalé hlasy mužského zboru zo Záriečia s piesňami Ó, Ježiši..., Smieť žiť pre Krista..., ale aj zľudovenú pieseň Kopala studienku...

Modlitbu Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“ predniesla zborová farárka Lenka Rišiaňová. Táto modlitba bola inšpiráciou pre celý projekt Vyšívanej histórie ECAV, a najmä pre prvý obraz, ale aj pre autorku projektu Janu Kepplovú. O tom však už podrobne hovorila akademická maliarka Janka Krivošová, ktorá podrobne predstavila všetkých pätnásť obrazov. Priblížila výjavy z dôležitých medzníkov evanjelictva a reformácie na Slovensku, významné osobnosti, ktoré sa podieľali na šírení reformácie a kresťanstva, ale aj kultúry Slovenska.

Až do podvečera sa v týchto historických priestoroch hovorilo o tomto unikátnom diele slovenských evanjelických žien. Každý sa chcel porozprávať najmä s akademickou maliarkou Jankou Krivošovou o tom, ako maľovala, čo ju posilňovalo pri jej tvorbe. Ako povedala, najdôležitejšie bolo „celému cyklu obrazov objaviť rámec – vytvoriť úvod i záver, ktorý sa mohol nájsť iba v diele Milana Rúfusa, básnika, ktorý žil a tvoril v dialógu so Stvoriteľom“.

Návštevníci vernisáže vyzvŕtali tiež Milku Fojtíkovú, ktorá nad všetkým dohliadala. Bez jej obetavosti a odbornosti vo vyšívaní by možno toto nádherné dielo nebolo ešte dokončené. Ako sa sama priznala, „... ďakuje Pánu Bohu, že jej a všetkým, ktorí sa podieľali svojimi rukami a umom na tomto diele dal toľko síl a trpezlivosti, aby bolo dokončené“.

Púchovskí evanjelici sa chcú aj touto cestou poďakovať komisii projektu, evanjelickej cirkvi aj mestu Púchov, že toto dokončené nádherné dielo mohli opäť vidieť v našom meste aj mnohí ďalší návštevníci počas celého nasledujúce týždňa. A nielen to, ale na návrh sestry farárky Lenky Rišiaňovej sa v stredu podvečer v priestoroch výstavy konalo modlitebné spoločenstvo. Jeho členovia vo svojich modlitbách okrem iného ďakovali Pánu Bohu za tých, ktorým dal talent a silu na vytvorenie tohto diela, a prosili o Božie požehnanie všetkých podujatí k významnému výročiu reformácie. Tiež sa v týchto priestoroch konala biblická hodina zboru, ktorá bola venovaná Žalmu 57 – Božia ochrana. Tú tak potrebovali naši predkovia v histórii evanjelickej cirkvi po stáročia a o ňu musíme prosiť Pána Boha aj v súčasnosti – v dobe nepokojov na celom svete.

Táto výstava bola poučením pre viac ako 600 návštevníkov. Vyjadrovali to aj vo svojich odkazoch v podpisovej knihe a chválili pracovité a šikovné ruky tvorcov a vyšívačiek. Boli medzi nimi starší aj mladí. Najmä pre mladých to bolo poučením. Mnohí z nich sa o histórii učili, ale mnohí ju nepoznali a dali sa poučiť.

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 9.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart