Cyrilo-metodská akadémia v Nitre 23. 6.

Nitrianski evanjelici si pripomenú 1150. výročie príchodu byzantskej misie vedenej Cyrilom a Metodom slávnostnou cyrilo-metodskou akadémiou „Upevni svojou rečou moje kroky" v nedeľu 23. júna 2013 o 17.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Nitre.

Odborné prednášky budú mať jazykovedec prof.Dr. Ján Doruľa, DrSc., na tému „Cirkevná slovančina a bibličtina ako liturgické jazyky“ a archeológ PhDr. Peter Bednár, CSc., na tému „Počiatky kresťanstva na Slovensku z pohľadu archeológie“.

Duchovným slovom poslúži senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Mgr. Ján Jančo. Spievať bude Nitriansky evanjelický spevokol a organ rozozvučí koncertná umelkyňa Mgr.art. Mária Plšeková, PhD.

Srdečne pozývame!

Ivan Eľko, zborový farár, CZ ECAV Nitra | 14.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart