Komisia pre výberové konanie na obstaranie zákaziek a scudzovanie majetku ECAV

Členovia

predsedníčka
Zdenka Midriaková

riadny člen
František Bartoň

riadny člen
Ing. Ján Brozman

+421 911 292 597 jan.brozman@gmail.com, dozorca@ecav.sk

riadna členka
Oľga Duchová

riadny člen
Ing. Juraj Ružek

Štefan Sabol