Synoda ECAV na svojom zasadnutí 3. júla 2021 v Trenčianskych Tepliciach schválila Koncepciu misie a vzdelávania ECAV na roky 2021 – 2030 a zriadila od 1. januára 2022 Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV (ako organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá bude súčasťou GBÚ ECAV).
Predsedníctvo ECAV následne 7. júla 2021 poverilo Mgr. Stanislava Gregu (prípravou činnosti budúceho EMC ECAV za oblasť misie) a ThDr. Mateja Oráča, PhD. (prípravou činnosti budúceho EMC ECAV za oblasť vzdelávania). Na základe výsledkov výberového konania a v zmysle Štatútu EMC ECAV generálne presbyterstvo 3. decembra 2021 menovalo za vedúceho EMC ECAV (na čiastočný pracovný úväzok) od 1. januára 2022 Mgr. Stanislava Gregu. Koordinátorom vzdelávacích aktivít EMC (na čiastočný pracovný úväzok) sa stal ThDr. Matej Oráč, PhD. V tejto súvislosti bol presbyterom predstavený a následne prerokovaný aj Plán hlavných úloh EMC ECAV na rok 2022. 

     EMC ECAV nechce byť „papierovou inštitúciou“, ale „mechanizmom služby“ – chce slúžiť reálnym potrebám našej cirkvi v oblasti misie a vzdelávania. Vzdelávania z rôznych oblastí si môžete v EMC objednať podľa svojich preferencií a dopytu v cirkevných zboroch, seniorátoch, cirkevných školách atď.

     O aktivitách vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky www.ecav.sk, sociálnych sietí a mailovou komunikáciou.

     V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností nás prosím kontaktujte. Budeme sa tešiť na vaše podnety, nápady a komentáre. Ponuka vzdelávaní je „variabilná“ a bude sa rozširovať aj na základe vašich očakávaní a podnetov.

Mgr. Stanislav Grega – vedúci EMC ECAV od 1. januára 2022
stano.grega@gmail.com (0918 828 317)
ThDr. Matej Oráč, PhD. – koordinátor vzdelávacích aktivít EMC ECAV od 1. januára 2022
orac@esspo.sk (0918 828 351)