Analytická časť „Koncepcie misie a vzdelávania ECAV na Slovensku pre roky 2021 – 2030“ obsahuje základný prehľad aktuálneho diania v rôznych oblastiach misijného a vzdelávacieho pôsobenia cirkvi na všetkých úrovniach COJ. Obsahuje štatistické údaje a grafy, ktoré podrobne informujú o počte zamestnancov ECAV či už ordinovaných alebo neordinovaných, o počte pracovníkov a dobrovoľníkov cirkevných zborov v oblasti misie a vzdelávania ako aj o počte tých, ktorí sú prijímateľmi týchto služieb. Poukazuje na možné cieľové skupiny misijného pôsobenia. Analýza obsahuje aj deskripciu jednotlivých foriem práce, identifikuje možnosti jej ďalšieho rozvoja, poukazuje na problémy, ktoré sa v týchto činnostiach objavujú. Pomenováva aj problémy a úskalia pôsobenia cirkvi v oblasti misie a vzdelávania a je východiskom pre formulovanie potrieb a výziev v pôsobení ECAV v postmodernej dobe.

Analýza súčasného stavu v oblasti misie a vzdelávania ECAV.pdf

Koncepcia misie a vzdelávania ECAV 2021 – 2030.pdf