Správa zo štvrtého stretnutia Ekumenického výboru

Správa zo štvrtého stretnutia Ekumenického výboru

Štvrté stretnutie Ekumenického výboru ECAV sa konalo online 20. septembra 2021 o 14:00 hod. cez aplikáciu Zoom. Členovia sa pripojili  z celého Slovenska. Stretlo sa nás deväť. Prítomných privítala, stretnutie otvorila a viedla predsedníčka Ekumenického výboru Eva Guldanová.

Úvodnú pobožnosť a modlitbu mala sestra farárka Oľga Kaňuchová, ktorá sa prihovorila na základe slov apoštola Pavla z listu Filipským 3,13-14. Slová o hľadení na cieľ nás mali povzbudiť nielen v našich osobných životoch, ale aj v ekumenických vzťahoch. 

Nasledovalo úvodné kolo, v ktorom sa členovia podelili o svoje najnovšie ekumenické skúsenosti, ale zároveň porozprávali, aké ekumenické podujatia sa v najbližšej dobe pripravujú v ich miestnych cirkevných zboroch v spolupráci s členmi iných kresťanských cirkví. 

Potom sme sa špeciálne venovali návšteve pápeža Františka na Slovensku. Všetci členovia túto návštevu vnímali veľmi pozitívne a konštatovali, že bola požehnaním aj pre ekumenické vzťahy. Zároveň ocenili, že sa v rámci ekumenického stretnutia prihovoril aj biskup Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Ivan Eľko. Vyzvihovaná bola pápežova ľudskosť a osobná charizma, ale aj jeho poukazovanie na sociálne prepojenie v spoločnej službe. Zaujalo nás viacero pápežových vyjadrení, ktoré odzneli v rámci mnohých príhovorov či osobných stretnutí. Jednou z mnohých silných myšlienok bolo napríklad aj to, že Ježiš nás miluje v mieste našej najväčšej hanby. 

Ďalej sme vyhodnocovali naše doterajšie aktivity a informovali sa o priebežných výsledkoch v projektoch, o ktorých sme na posledných stretnutiach rokovali. V Cirkevných listoch sú postupne publikované príspevky z online konferencie o krste. Členovia výboru pripravujú sériu biblických hodín pri príležitosti 20. výročia podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu, ktorú čoskoro ponúkneme farárom v cirkevných zboroch. Venovali sme sa aj téme liturgickej úpravy Krstu svätého, kde konkrétne naše myšlienky plánujeme posunúť Bohoslužobnému výboru. Odporúčame tiež, v rámci podmienok miestnych cirkevných zborov, pripojiť sa k medzinárodnému ekumenickému projektu Čas stvorenia, napríklad pri príležitosti poďakovania za úrody zeme. Ekumenický výbor pripravil preklad materiálov na túto príležitosť. Plánujeme aj video k 15. výročiu pridania sa Evanjelickej cirkvi metodistickej k Spoločnému vyhláseniu k učeniu o ospravedlnení. Rozprávali sme sa aj o podieľaní sa na workshopoch na Teologickej konferencii. 

Zároveň sme hovorili o informáciách o ekumenickom dianí na webstránke ECAV – https://www.ecav.sk/ecav/ekumenicka-spolupraca/ekumenicke-aktuality a o doplnení ekumenických organizácií a spoločenstiev, ktorých sú naše cirkevné zbory a naša cirkev súčasťou a podieľajú sa na ich práci – https://www.ecav.sk/ecav/ekumenicka-spolupraca/ekumenicke-organizacie. Zoznam týchto organizácií budeme postupne doplňovať aj o lokálne či miestne spoločenstvá. Budeme vďační za spätnú väzbu, ak ste ako CZ súčasťou takého spoločenstva či organizácie a informácia o tom na našej webstránke zatiaľ chýba.

Odznelo aj niekoľko informácií ohľadom ďalších iniciatív k 20. výročiu vzájomného uznávania krstu. Pripravuje sa spoločný seminár pre študentov teológie na EBF UK a RKCMBF UK a spomenuli sme tiež plán ekumenickej bohoslužby. 

Dostali sme pozvanie zapojiť sa do práce Edukačno-misijného centra ECAV prípravou modulov na ekumenické témy. Plánujeme modul, ktorý by predstavil dôležitý a krásny ekumenický dokument Od konfliktu k spoločenstvu.

S prosbou o finančnú pomoc v kritickej situácii sa na evanjelické cirkvi na celom svete a na ekumenických partnerov obrátil Inštitút pre ekumenický výskum v Štrasburgu. Na túto prosbu chceme zareagovať s vďačnosťou za mnohorakú pomoc, ktorú sme v minulosti od inštitútu ako cirkev prijali.

Na záver stretnutia sa pomodlil brat Milan Bartko, farár slúžiaci v Ekumenickej pastoračnej službe.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.