Služby Božie z Rožňavy, 24. marec 2019

Služby Božie z Rožňavy, 24. marec 2019

RTVS - Slovenský rozhlas v nedeľu 24. marca 2019 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z CZ ECAV Rožňava. Kázať bude zborový farár Mgr. Jerguš Olejár; spievať sa budú piesne z ES č. 85, Tranovského kancionál č. 124 na nápev v ES 199, ES 86, Antifóna 31.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňava


Evanjelici sa v Rožňave, starobylom kráľovskom a baníckom meste objavujú veľmi skoro po Lutherovej reformácii, už v roku 1522. V roku 1549 prijali pre svoj zbor Vyznanie piatich banských miest. Po roku 1570 bola už väčšina rožňavského obyvateľstva protestantská. Reformačné hnutie sa zastavilo začiatkom 18. storočia kvôli pôsobeniu jezuitov a po ich odchode aj františkánov. Rožňavský chrám užívaný evanjelikmi bol prinavrátený katolíckej cirkvi, evanjelikom bol odobraté i školy. V roku 1783 cisár Jozef II. povolil postaviť kostol v Rožňave. O tri roky neskôr bol kostol dokončený a otvorený 3. decembra 1786. Z čias stavby kostola sa zachovali správy o veľkej ochote a štedrosti evanjelikov. Rožňava bola v minulosti slávna i známym evanjelickým gymnáziom, na ktorom študovali mnohé osobností kultúrneho, vedeckého i náboženského života.

V posledných rokoch prechádza cirkevný zbor prebudovaním z tradično-uzavretého na misijne otvorené spoločenstvo, kde je možné nájsť miesto duchovno-pastierskej, ale aj sociálnej pomoci. Od roku 2000 je zriaďovateľom Evanj. cirkevnej materskej školy, v spolupráci s ktorou si plní zbor veriacich misijné poslanie vo výchove novej generácie veriacich. V súčasnosti má ECMŠ 3 triedy a navštevuje ju 66 detí. Vyučovanie náboženskej výchovy prebieha na štyroch základných a dvoch stredných školách v meste. V dvojjazyčnom cirkevnom zbore sú dvakrát v týždni biblické hodiny, modlitebné stretnutia.Dlhodobo v cirkevnom zbore pôsobí zborový spevokol, ku ktorému pribudol detský spevokol a vokálna spevácka skupina s názvom 4G. Raz v mesiaci sa konajú mládežnícke služby Božie. Detská besiedka je dvakrát v týždni. V lete už tradične organizujeme biblicko-anglický tábor, konajú sa tiež pravidelne stretnutia rodín. Diakonická a pastorálna pomoc prebieha v troch zariadeniach pre seniorov a v nemocnici, organizujú sa návštevy chorých v domácnostiach. Od roku 2015 prostredníctvom misijnej návštevy misijných pracovníkov z Holy Cross Lutheran Church vo Fort Wayne, USA, bol cirkevný zbor bol inšpirovaný a povolaný k Rómskej misii. V súčasnosti sa rómske deti stretávajú na detskej besiedke v komunitnom centre a niektoré z nich pôsobia v mládežníckej hudobno-speváckej skupine.

Zbor má necelých 1000 členov. Okrem matkocirkvi sú služby Božie tiež v dcérocirkvách. Živé sú partnerské vzťahy s Cirkevným zborom v Gödöllő v Maďarsku a Cirkevným zborom Holy Cross vo Fort Wayne, USA. Stálou výzvou pre náš cirkevný zbor je dlhodobá vysoká nezamestnanosť v meste, nízka miera pracovných príležitostí a s tým súvisiaci odliv mladej a strednej generácie. Dlhodobým projektom je budovanie evanjelického cirkevného školstva, jeho najbližšou aktuálnou podobou je, s Božou pomocou, snaha otvoriť novú evanjelickú základnú školu v meste.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.