Umývanie nôh... ekumenické ONLINE stretnutie

Umývanie nôh... ekumenické ONLINE stretnutie

Milí priatelia!
Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Tichého, alebo Veľkého týždňa. V rámci neho vás Ekumenický výbor ECAV na Slovensku pozýva na podnetné ekumenické online stretnutie. Uskutoční sa na Zelený štvrtok, 14.4.2022 o 20:00.
Prihlásiť sa môžete cez tento link:
Vychádzame z materiálu pripraveného Svetovou radou cirkví, ktorá sa pripravuje na svoje 11. valné zhromaždenie s témou: Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote. Ekumenický výbor si túto tému a aktivity SRC vybral ako motto svojej činnosti na rok 2022.