Informácie o Fonde finančného zabezpečenia

Informácie o Fonde finančného zabezpečenia

Prostriedky z Fondu finančného zabezpečenia ECAV sa využívajú prísne podľa príslušných ustanovení týchto cirkevno-právnych predpisov:

  • Cirkevný ústavný zákon č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku
  • Cirkevné nariadenie č. 1/2020 o spôsobe výpočtu a platby cirkevného príspevku v roku 2021
  • Zásady ECAV na Slovensku k odmeňovaniu duchovných
  • Štatút Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku
  • Platové tabuľky duchovných ECAV na Slovensku

Pre potreby Fondu finančného zabezpečenia je vyčlenený jeden z bežných účtov ECAV. K 30. 9. 2021 bolo do fondu prijatých 621 439,04 € (čo predstavuje 45,90% z celkového predpisu 1 353 938,67 € na rok 2021) a vyplatených 78 602,83 €. Účtovný zostatok vo fonde k tomu istému dátumu je teda 542 836,21 €.

O napĺňaní fondu a čerpaní finančných prostriedkov z neho budeme transparentne a pravidelne informovať verejnosť prostredníctvom webstránky ecav.sk.

Na základe štatistických prehľadov možno s radosťou konštatovať, že drvivá väčšina cirkevných zborov pristupuje k nariadeniam najvyšších orgánov ECAV zodpovedne. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým členom ECAV, ktorí pochopili, že zodpovednosť za cirkev spočíva na pleciach každého jednotlivca. Toto poznanie je pre ďalšie pôsobenie ECAV kľúčové.