Bude zbierka pre Červenicu

Na II. ECD v Žiline na Mariánskom námestí 2. 7. 2010 a 3. 7. 2010 na dopoludňajších i odpoludňajších televíznych službách Božích sa bude konať verejná zbierka pre Ev. špeciálnu základnú školu internátnu v Červenici. Zbierku povolil Obvodný úrad Žilina rozhodnutím č. 2010/02101-018/4-VZ/2SA.

Vyhlásenie zbierky

Pri príležitosti konania II. evanjelických cirkevných dní sa bude konať zbierka na pomoc našim blížnym s viacnásobným postihnutím.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zriadila a už 18 rokov prevádzkuje Evanjelickú špeciálnu základnú školu internátnu pre hlucho-slepé deti, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. V minulom roku sa vďaka Pánu Bohu podarilo zriadiť aj Evanjelickú špeciálnu materskú školu internátnu a Evanjelickú praktickú školu internátnu, čím sa vytvorili podmienky na vzdelávanie 25 detí s viacnásobným postihnutím. Od 1. septembra 2010 budú tieto tri zložky školy pôsobiť pod spoločným názvom Evanjelická spojená škola internátna, Červenica.

Základným cieľom školy je poskytnúť možnosť výchovy a vzdelávania žiakov aj napriek tomu, že im chýbajú dva základné zmysly – zrak a sluch. Normatívne finančné prostriedky nepokrývajú základné potreby školy a jej prevádzka je možná len vďaka ochotným darcom. Odporúčame preto túto školu do vašej štedrej pozornosti.

Číslo účtu: 4040120400/3100
Variabilný symbol: 662045
Ochotného darcu miluje Boh.

Dušan Vagaský
predseda ústredného organizačného výboru osláv 400. výročia Žilinskej synody

-eš- | 24.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart