Námety ECAV k programovému vyhláseniu vlády SR

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na základe rokovania predstaviteľov strany SMER so zástupcami niektorých organizácii a cirkví v SR pri okrúhlom stole 28. 3. 2012 predložilo 4. 4. 2012 námety (témy) na zaradenie do programového vyhlásenia vlády SR.

Aj keď čas na spracovanie námetov bol minimálny (iba 5 dní), ECAV využila ponuku a definovala určité témy, ktoré už v minulosti z rôznej úrovne formulovala a presadzovala.

Keďže ide témy z rôznych oblastí (alebo tzv. politík, ako to interne definuje nová vláda), v súčasnosti sa postupne konajú stretnutia jednotlivých ministrov s generálnym biskupom ECAV, kde sa tieto témy konzultujú a vysvetľujú, a hľadá sa tak prienik spoločných záujmov a názorov ECAV a vlády, ktorý by mohol byť premietnutý do programového vyhlásenia. Pri konzultáciách sa tak tieto témy ďalej upresňujú, a aj keď cirkev nebude mať priamy vplyv na to, čo a v akej podobe sa napokon dostane do programového vyhlásenia (to schváli vláda a parlament), vítame priestor, ktorý sa vytvoril na diskusiu.

Prostredníctvom našej webovej stránky chceme členov našej cirkvi informovať o rokovaniach a zaujímavostiach zo stretnutí.

Samotné témy, ktoré ECAV vytýčila na rokovanie, možno roztriediť do niekoľkých okruhov:

1. Vzťah štátu a zákonom uznaných cirkví sa riadi uzatvorenou zmluvou medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami (Zmluva č. 250/2002 Z. z.). ECAV očakáva ďalšie posilnenie nezávislosti a svojbytnosti cirkví a deklarovala, že je pripravená zúčastňovať sa na príprave ďalších čiastkových dohôd, ktoré zmluva predpokladá (napr. čl. 1 ods. 2, čl. 13 ods. 2, čl. 18 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 zmluvy). V tejto súvislosti ECAV pripomenula, že je možné pokračovať aj na príprave spoločnej dohody o ekonomickom zabezpečení cirkví, ale v kontexte dovŕšenia reštitučných požiadaviek cirkví z minulosti a oprávnených náhrad za o škody na užívaní majetku štátom alebo verejnoprávnymi inštitúciami. ECAV očakáva vytvorenie podmienok na lepšie finančné, ale aj spoločenské ohodnotenie práce duchovného, no aj participáciu štátu na údržbe sakrálnych stavieb (nielen národných kultúrnych pamiatok), ako aj na ochrane historických knižníc a archívov.

2. ECAV aj naďalej chce pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj v charitatívnej oblasti prostredníctvom svojich organizácií cirkevného školstva, evanjelickej diakonie, ako aj cez slobodne vykonávanú náboženskú výchovu na školách. V týchto činnostiach požaduje od vlády rovnocenné zákonné postavenie s ostatnými štátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami pôsobiacimi v tejto sfére. ECAV poukázala na potrebu zabezpečiť bezbariérové uplatňovanie slobody náboženského vyznania pri voľbe sociálneho zariadenia, ako aj bezbariérové uplatňovanie slobody náboženského vyznania rodičov pri voľbe vzdelávacej inštitúcie pre svoje deti.

3. ECAV pripomenula, že udržuje dobré vzťahy s veriacimi slovenskými občanmi v zahraničí a prostredníctvom svojich duchovných, ale aj neordinovaných členov napomáha udržiavanienárodnej identity Slovákov, rozvoj vzájomnej spolupatričnosti, ale aj spoluprácu slovenských občanov s inými národmi alebo národnosťami. V návrhu tém navrhla ECAV užšie napojenie na vládne štruktúry (myslel sa tým Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí), a definovala požiadavku, aby aj táto jej činnosť bola napojená na finančné zdroje, ktoré má vláda vyčlenené na túto oblasť.

4. ECAV v návrhu deklarovala, že podporí všetky opatrenia vlády, ktoré zabezpečia väčšiu ekonomickú slobodu občana. Žiada teda vládu prijať opatrenia proti chudobe, opatrenia zabezpečujúce spravodlivosť v rozdeľovaní hmotných statkov, boj proti korupcii, proti čiernym a „šedým“ príjmom, podporu zamestnanosti a ochranu bývania, kde by privítala posilnenie a väčšiu ochranu práva na bývanie.

5. ECAV zastáva názor, že ekonomická sloboda občana v chorobe a v starobe musí byť zabezpečená. Očakáva teda také opatrenia, ktoré zachránia starých, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých pred sociálnym vylúčením zo spoločnosti. Očakáva účinnú právnu ochranu sociálne znevýhodnených a nekompromisný boj proti tomu, aby právo bolo zneužívané na okrádanie núdznych.

6. Cirkev ponúkla štátu prevzatie spoluzodpovednosti za sociálnu inklúziu Rómov cestou vlastnej vybudovanej infraštruktúry v cirkevných zboroch po celom Slovensku, požaduje však riešenie systému financovania tejto starostlivosti.

7. ECAV má záujem naďalej poskytovať a rozširovať pastorálnu služba v osobitných ustanovizniach štátu, očakáva teda podporu pastorálneho zaopatrenia veriacich a slobodné šírenie slova Božieho v Ozbrojených silách a ozbrojených zložkách SR, vo väzniciach, v nemocniciach, na cestách a inde.

8. ECAV privíta verbálne prihlásenie sa štátu ku kresťanskej morálke, ale i praktické opatrenia vlády na podporu kresťanskej rodiny ako základnej inštitúcie na osvojovanie si kresťanskej morálky u občanov Slovenska. Očakáva teda podporu inštitútu manželstva aj cez ekonomické nástroje (spoločné zdanenie manželov, podpora začínajúcich manželstiev ap.), podporu viacdetných rodín tak, aby viac detí v rodine radikálne neovplyvnilo životný štandard jej členov, zabezpečenie slobodnej nedele všade tam, kde nie je nevyhnutná nepretržitá služba alebo prevádzka.

9. ECAV požaduje rozšírenie pôsobenia cirkví v televízii a v rozhlase (obnovu redakcie náboženského vysielania), účasť cirkví v orgánoch verejnoprávnych inštitúcií a pod.

10. ECAV takisto podporí opatrenia vlády, ktoré oslobodia človeka od škodlivých závislostí spôsobujúcich jeho novodobé zotročovanie. Vyzýva teda vládu, aby prijímala premyslené protidrogové a protifajčiarske opatrenia, opatrenia proti nadmernému užívaniu alkoholu, riešila problém gamblérstva, hazardných hier, prostitúcie, oslobodzovala človeka od nadvlády sexu, pornografie tak, aby sa tento štýl života postupne nestával v akejkoľvek forme spoločensky akceptovaným.

11. ECAV podporí vládu a sama sa chce prispieť svojou činnosťou k ochrane Božieho stvorenstva.

V Bratislave 13. apríla 2012

Pre www.ecav.sk spracoval D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, 14. 4. 2012

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 15.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart