< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Námety ECAV k programovému vyhláseniu vlády SR

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na základe rokovania predstaviteľov strany SMER so zástupcami niektorých organizácii a cirkví v SR pri okrúhlom stole 28. 3. 2012 predložilo 4. 4. 2012 námety (témy) na zaradenie do programového vyhlásenia vlády SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 15.4.2012

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k 70. výročiu deportácií Židov

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 70. výročiu začiatku deportácií židovského obyvateľstva

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 23.3.2012

viac

Blahoželanie nemeckému prezidentovi

Generálny biskup Miloš Klátik zablahoželal Joachimovi Gauckovi k zvoleniu za nemeckého prezidenta a poprial mu Božie požehnanie v novom úrade.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 22.3.2012

viac

List Predsedníctva ECAV na Slovensku k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Dovoľte, aby sme Vás v tomto pôstnom čase pozdravili a zaželali Vám a Vašim rodinám veľa Božieho požehnania.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.3.2012

viac

Stanovisko synodnej rady ČCE k zjednocovaniu Evropy

Synodná rada Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR sa na nás obrátila s prosbou uverejniť na našej webovej stránke svoje stanovisko k zjednocovaniu Európy.

 

Joel Ruml, Lia Valková | 2.2.2012

viac

STANOVISKO Zboru biskupov k pôsobeniu TC Kompas v ECAV

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa zaoberal žiadosťami Tréningového centra Kompas Občianske združenie (TCK OZ) a redakcie Evanjelického posla spod Tatier (EPST) a jednomyseľne k nim prijal nasledujúce stanoviská:

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 17.1.2012

viac

K službám Božím v médiách

Stretávame sa s rozličnými návrhmi, ako máme organizovať vysielanie prenosov z evanjelických služieb Božích v RTVS, preto na vysvetlenie uvádzame:

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ  | 19.12.2011

viac

Kondolencia pani Dagmar Havlovej

Generálny biskup Miloš Klátik poslal v mene Predsedníctva a Zboru biskupov ECAV na Slovensku kondolenciu k úmrtiu Václava Havla:

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.12.2011

viac

Vieroučný výbor - Stanovisko k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Vzhľadom na to, že „Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV“ mohlo byť nepochopené, a aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam v súvise s pôsobením neordinovaných pracovníkov v ECAV, Vieroučný výbor opätovne zdôrazňuje bod č. 2 predmetného vyhlásenia, kde sa uvádza:

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 17.12.2011

viac

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV

Vieroučný výbor ECAV vydal stanovisko v súvislosti s prenikaním cudzích duchovných prúdov do ECAV na Slovensku prostredníctvom organizácií a hnutí, napr. Tréningové centrum Kompas (TC Kompas), Hnutie zakladania zborov, Prirodzený rast cirkvi, Willow Creek a ďalších, ktoré si nárokujú vyučovať a viesť členov ECAV na...

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku  | 6.12.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart