Prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku

Prvú Bibliu v slovenskom ekumenickom preklade slávnostne predstavili 10. decembra 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Vyše 17 rokov na preklade pracovali renomovaní odborníci z registrovaných kresťanských cirkví v Slovenskej republike.

Program sa začal tlačovou konferenciou, na ktorej vystúpili predstavitelia evanjelickej cirkvi a vedúci prekladateľskej skupiny Stará a Nová zmluva Juraj Bándy a Ján Grešo, predseda výboru Slovenskej biblickej spoločnosti Albín Masarik a riaditeľka Slovenskej biblickej spoločnosti Tatiana Kamenská, ktorá hovorila o poslaní Biblie a informovala, že preklad vyšiel v dvoch verziách - s deuterokánonickými knihami a bez nich. Na prezentácii bol ako člen výboru SBS prítomný aj biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý predčítal z novej Biblie. Nasledoval kultúrny program.

Myšlienka urobiť preklad Biblie prijateľný pre všetky kresťanské cirkvi vznikla už v roku 1988 na stretnutí zástupcov jednotlivých cirkví na Generálnom biskupskom úrade Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSFR. Cirkvami nominovaní prekladatelia sa zišli prvýkrát 20. februára 1989 v sídle Cirkvi bratskej v Bratislave, kde sa dohodli na spôsobe práce a zvolili si predsedov. Predsedom starozmluvnej komisie sa stal Dr. Juraj Bándy a predsedom novozmluvnej komisie prof. Karol Gábriš. Po jeho smrti prevzal vedenie komisie doc. Ján Grešo. Koordináciu práce oboch prekladateľských skupín prevzala Československá biblická spoločnosť, od roku 1993 Slovenská biblická spoločnosť.
Preklad Nového zákona/Novej zmluvy a starozmluvnej Knihy žalmov vyšiel už v roku 1995. Preklad textu Starej zmluvy, ktorá je asi štyrikrát rozsiahlejšia ako Nová zmluva, bol dokončený v lete 2007.
Na preklade Starej zmluvy začali pracovať trinásti odborníci zo šiestich cirkví. Z tejto pôvodnej zostavy sa šiesti nedožili dokončenia prekladu a piati sa z rôznych dôvodov (napr. poverenie vysokou cirkevnou funkciou) prestali podieľať na spoločnej práci. Z tohto dôvodu bola prekladateľská komisia neustále doplňovaná. Len dvaja prekladatelia (dr. Zemánek a prof. Bándy) pracovali od začiatku do konca.
Práca trvala tak dlho jednak preto, lebo všetci prekladatelia mali a majú aj iné povinnosti či už na farách alebo na bohosloveckých fakultách, a jednak preto, lebo preklad rozsiahleho textu zo starobylého semitského jazyka, akou je hebrejčina, do modernej slovenčiny, nie je jednoduchá úloha.
Pri preklade boli dôsledne dodržané Smernice pre medzikonfesijnú spoluprácu pri prekladaní Biblie, na ktorých sa dohodol vatikánsky Sekretariát pre jednotu kresťanov so Spojenými biblickými spoločnosťami v roku 1968, a ktoré boli upresnené v roku 1987. Základnou zásadou tejto smernice je to, že medzikonfesijné preklady sa opierajú o hebrejský text Starej zmluvy a o grécky text Novej zmluvy.
Prekladateľov metodicky usmerňovali konzultanti zo Spojených biblických spoločností, ktorí zároveň dohliadali aj na to, aby boli dodržané smernice pre interkonfesijné preklady.

Na preklade sa podieľali:

Stará zmluva
Prácu prekladateľskej skupiny viedol: prof. ThDr. Juraj Bándy
Ing. Fedor Caňo; Mgr. Bedrich Ďuriš; doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš; Mgr. Pavel Hanes, PhD.;
ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.; S.S.L. Ing. Jozef Jančovič; prof. ThDr. Štefan Janega;
prof. ThDr. Alojz Martinec; S.S.L. Jaroslav Rindoš; S.S.L. Milan Sova;
Mgr. Augustín Štefanec; S.S.L. Jozef Tiňo, DrSc.; prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD.;
Mgr. Marek Zelenák; ThDr. Ján Zemánek

Nová zmluva a deuterokánonické knihy Starej zmluvy
Prácu prekladateľskej skupiny viedol: doc. ThDr. Ján Grešo
Mgr. František Ábel, PhD.; ThB. Ján Antal; Ing. Fedor Caňo;
Mons. JCLic. PhLic. Július Filo; prof. ThDr. Karol Gábriš, Dr.h.c.;
Mons. ICDr. Peter Holec, PhD.; S.S.L. Ing. Jozef Jančovič; Mons. Vincent Malý, PhD.h.c.;
doc. PhDr. ThDr. Imrich Pereš, PhD.; Mgr. Štefan Piecka; doc. ThDr. Gabriel Ragan;
prof. ThDr. Daniel Škoviera, PhD.

Chronológia udalostí, tabuľky a mapy: S.S.L. Ing. Jozef Jančovič
Jazyková korektúra: PaedDr. Zdenka Anettová; Ing. Xénia Duchoňová
Technická korektúra: Mgr. Andrea Pisárčiková
Revízia vydania Novej zmluvy a Žalmov, ekumenického prekladu (1997):
doc. ThDr. Ján Grešo; S.S.L . Ing. Jozef Jančovič; doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart