K premiére filmu SOLA FIDE

RTVS - Slovenská televízia uviedla na Veľký piatok 6. apríla 2012 televíznu premiéru dokumentu SOLA FIDE - Jedine vierou. O predpremiére filmu pozri správu v rubrike Kultúra 30. marca 2012.

Sola fide (1610 – 1781)
- filmová esej o živote evanjelikov v období protireformácie v Uhorsku


Obdobie protireformácie je kľúčové pre poznanie nielen cirkevných, ale aj svetských dejín tohto regiónu. Napriek tomuto faktu je toto obdobie takmer „tabula rasa“ – nepopísaná stránka v spoločenskom povedomí, kde rezonuje 17. storočie ako najkrvavejšie v dovtedajšej histórii, doba temna, 30-ročnej vojny. Je to sčasti pochopiteľné, pretože nosná téma 17. storočia – protireformácia – bola a je nepríjemnou témou z viacerých hľadísk. Komunistický režim barok – ako sa toto obdobie tiež nazýva – interpretovali ako čas cirkevnej a feudálnej tyranie, nerozlišujúc medzi konfesiami odsudzovali kresťanstvo vo všeobecnosti. Väčšinový katolizujúci pohľad tento čas zasa poníma ako rekatolizáciu, reštavráciu reformáciou narušených pomerov a víťazstvom nad Turkami, ktorí na svojom území tolerovali protestantov. Pre nás evanjelikov ide o boľavé obdobie, a preto neradi jatríme staré rany a v poslednom čase sa o protireformácii takmer vôbec nehovorí. Na každom pohľade je čiastka pravdy, no treba pripomenúť, že 17. storočie je okrem tejto negatívnej stránky aj svetlé a fascinujúce miesta najmä na poli vedy a vzdelania, kde sa rodil moderný svet. Môžeme byť preto potešení, že sa nám evanjelikom podarilo odprezentovať vo filme „Sola fide“ na vysokej umeleckej úrovni náš pohľad na tento krutý, no aj fascinujúci čas.
Autori sa chceli vyhnúť konfrontácii, ktorú toto obdobie zásadne provokuje, ako i úzkemu nahliadaniu výlučne z pozície evanjelikov, ktorí sa v tom čase stali z väčšiny menšinou. Siahali sme preto striktne po historických prameňoch, vychádzali z dobových kníh i rytín a snažili sa odprezentovať čo najobjektívnejšie svedectvo. To nijako nezmenšuje utrpenie evanjelikov, ba ho dokonca podčiarkuje, keď vo filme zaznie plný menoslov obetí Prešovskej jatky a vidíme galejníkov na úmornej ceste do vyhnanstva. Otvorili sme túto tému v mene hľadania historickej pravdy, o ktorej hovorí Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jána: „Hľadajte pravdu a ona vás oslobodí“.
Keďže protireformácia bola obdobím, keď sa lámali charaktery a po prvýkrát sa v našich dejinách objavil a aj uplatnil mocenský politický nátlak podobný totalite (ktorý je tiež, žiaľ, jedným z príznakov moderny), videli sme v úspechoch protireformácie príčinu neskoršieho rýchleho uplatnenia rozvinutých totalít neskorších nátlakov – maďarizácie, fašizmu a komunizmu. Vnímame preto obdobie vyčlenené rokmi 1610 – 1781 ako memento, výstrahu pre akúkoľvek formu intolerancie, xenofóbie či rasizmu, ktoré akoby v poslednom čase naberali druhý dych.
Ponímame tento film ako dar spoločnosti i cirkvi pri príležitosti 400. výročia ustanovenia evanjelickej cirkvi u nás, ktoré sme si pripomenuli v roku 2010, ako aj pri veľkom jubileu reformácie, ktoré nás čaká o 5 rokov v roku 2017. Kiež by aj tento film prispel k obnove ekumenického kresťanstva podľa priania Ježiša Krista, „aby všetci jedno boli“, pretože to sa dá iba pri poznaní svojich dejín a rešpektovaní druhého.
Veríme, že sa nám podarí v nasledujúcom roku dotvoriť pohľad na dejinné obdobie rokov 1781 – 1918 a zavŕšime tak filmovú trilógiu o dejinách evanjelikov u nás, ktorú sme započali prvým dielom s názvom „Sola gratia“ (1517 – 1610) v roku 2010. Pri tejto príležitosti ďakujeme predovšetkým nášmu Bohu, ktorého milostivú ruku sme pociťovali pri celej výrobe, ako aj RTVS, ktorá projekt umožnila vytvoriť. Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim i komparzistom, ktorých bolo vo filme niekoľko desiatok.

Ján Ľachký, autor scenára | 7.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart