Poďakovanie za úrody v Košiciach

Ekumenická ďakovná bohoslužba – prejav vďaky za úrody zeme, ktorá je v jeseni už tradičnou súčasťou celoročných aktivít Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností v meste Košice –, sa uskutočnila v nedeľu 21. 10. 2018 podvečer v Ev. a. v. chráme Božom na Mlynskej ulici.

Chrám bol pri tejto príležitosti dekorovaný darmi záhrad, polí, sadov i vinohradov s mottom: „Na Teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš tvoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“ ( Žalm 145, 15 – 16) Veriacich v chráme srdečne privítal zborový farár Dušan Havrila, konsenior Košického seniorátu.

V úvodnej modlitbe Pavol Dráb z rímskokatolíckej cirkvi poďakoval Bohu i za zemské dary z jeho milostivej ruky a hojnosť jeho požehnania, ktoré čítaním biblických textov zvýraznil Ivan Kolín zo Židovskej náboženskej obce, epištolou Tibor Farkaš z Apoštolskej cirkvi a evanjeliom Dalibor Smolník z Bratskej jednoty baptistov. Kázňou oslovil veriacich Ján Hruška, senior Košického seniorátu. Jaroslav Széles z Kresťanskej reformovanej cirkvi a Róbert Kovács z Československej cirkvi husitskej prispeli do ďakovnej bohoslužby modlitbami, členovia evanjelického spevokolu Chválospev ju obohatili o nábožné piesne a vďaku vzdali všetci prítomní Všemohúcemu i spoločnou modlitbou Otče náš.

Moderátor Ekumenického spoločenstva Radoslav Lojan z rímskokatolíckej cirkvi a jeho zástupca Dušan Havrila z evanjelickej a. v. cirkvi zvýraznili význam tejto i ďalších aktivít Ekumenického spoločenstva, ktoré v meste Košice pôsobí už takmer štvrťstoročie.

Do konca t. r. Ekumenické spoločenstvo pozve veriacich ešte na dve ďalšie podujatia. Budú nimi ekumenická konferencia Dobrovoľníctvo ako služba a Ekumenický adventný večer slova a hudby.

Foto: Eugen Bernáth

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 25.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart