ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 20. 4. 2018

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 20. apríla 2018 v Bratislave, sa začalo stretnutím členov GP a zamestnancov generálneho biskupského úradu (GBÚ) v modlitebni GBÚ na krátkej pobožnosti, kde výkladom slova Božieho poslúžil náhradný člen GP z radov ordinovaných za ZD zborový farár Jaroslav Ďuriš.

Úvod pracovnej časti rokovania patril schvaľovaniu zápisnice z rokovaní GP 8. decembra 2017, po ktorom nasledovala kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. Generálny biskup a generálny dozorca informovali o aktivitách Predsedníctva ECAV od minulého zasadnutia GP.

Výnimočným bodom rokovania GP bola príprava volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku. Keďže miesto generálneho biskupa a miesto generálneho dozorcu sa uprázdňuje podľa §8 odsek (1) písmeno d) cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií stratou funkcie uplynutím času, na ktorý bolo súčasné predsedníctvo zvolené, a to dňom 31. októbra 2018, GP vypísalo podľa §28 odsek (1) tohto cirkevného zákona voľby členov Predsedníctva ECAV – generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 17. júna 2018 alebo 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018. GP schválilo harmonogram volieb a pokyny pre vykonanie volieb predsedníctva ECAV na Slovensku, v zmysle ktorých sa bude kandidačná porada konať 24. mája 2018. GP podľa §28 odsek (2) cirkevného zákona č. 11/94 zvolilo aj predsedníctvo kandidačnej porady v zložení Roman Porubän z Východného dištriktu za ordinovaných a Roman Žilinčík zo Západného dištriktu za neordinovaných.

V ďalšom bode GP prerokovalo podporu projektov zo zahraničia. GP sa stotožnilo s názorom generálneho hospodárskeho výboru (GHV) a odporučilo prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung für Osteuropa (HfO) podporiť z prostriedkov HfO 2018 nasledujúce projekty:
1) VD ECAV: „Misijné dni VD a Dištriktuálny deň VD 2018“ vo výške 14 000.- €,
2) CZ Hanušovce nad Topľou: „Božie slovo nás spája“ vo výške 1 500.- €,
3) CZ Štítnik: „Plynofikácia farskej budovy“ vo výške 1 831.- €,
4) CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo: „Obnova vykurovacieho systému farskej budovy – Nižná Slaná“ vo výške 1 314.- €,
5) SEM: „Zvýšenie ubytovacej kapacity MEMC, dokončenie nedostavanej časti“ vo výške 15 000.- €,
6) ECAV: „KONFIVÍKENDOVKY – víkendové pobyty pre konfirmandov“ vo výške 5 000.- €,
7) ECAV: „SEMFEST – celoslovenské stretnutie mladých evanjelikov“ vo výške 6 000.- €.

Z prostriedkov Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKM) na rok 2018 budú podporené projekty:
1) ECAV: „Program mladých na VI. evanjelických cirkevných dňoch“ vo výške 7 500.- €
2) VD ECAV: „Stretnutie farárskych rodín 2018“ vo výške 4 000.- €,
3) VD ECAV: „Vydanie misijných materiálov pre deti a mládež“ vo výške 3 500.- €.

Do projektového katalógu Gustav Adolf Werk (GAW) na rok 2019 sa dostali projekty:
1) CZ Moravské Lieskové: „Generálna oprava kostola v Moravskom Lieskovom“ vo výške 15 000.- €,
2) VD ECAV: „Drevenica pri Janoškovom dome“ vo výške 15 000.- €.

GP sa obrátilo na zahraničných partnerov s prosbou, aby boli podporené všetky projekty v požadovanej čiastke.

GP sa zaoberalo aj novelizáciou Zásad ECAV k odmeňovaniu duchovných, ktorá bola iniciovaná v nadväznosti na metodický pokyn cirkevného odboru MK SR. Novelou sa upravuje spôsob výplaty kvalitatívneho príplatku. Schválená novela bude publikovaná v najbližšej zbierke cirkevnoprávnych predpisov (ZbCPP).

V ZbCPP bude publikovaný aj aktuálny stav členov ECAV k 31. 12. 2017. Za rok 2017 ubudlo 1 169 registrovaných členov ECAV.

Od konateľa spoločnosti Reformata si GP vypočulo aj informácie o stave výberového konania na scudzovanie majetku ECAV. Komisia zriadená synodou, ktorá odpredaj dubiózneho majetku riadila, v obchodnej verejnej súťaži pripravila odpredaj pozemku v mestskej časti Dúbravka za 108 000,- € a garáží na Panenskej ulici v sume 75 500,- €. Na tomto základe sa získali nevyhnutné prostriedky, aby sa vôbec začalo s rekonštrukciou objektov ECAV, ktoré sú už na hranici statického zrútenia. Ak vezmeme do úvahy aj výšku spravodlivého zadosťučinenia, ktoré Evanjelickej cirkvi prisúdil Európsky súd pre ľudské práva za porušenie práva vlastníkov nehnuteľností v dôsledku regulovaného nájomného, ktorá v čistom predstavuje 356 364,- €, získali sme tak cca polmiliónový balík na to, aby sa po 20 rokoch od prevzatia nehnuteľností v reštitúcii začalo s ich opravou.

S uzávierkou roku 2017 súviselo aj prerokovanie výročnej správy o hospodárení podporného cirkevného fondu, ktorú GP vzalo na vedomie bez pripomienok, a správy o činnosti GP za rok 2017, ktorú GP posunulo na synodu na schválenie.

Na rokovanie GP boli predložené aj dve sťažnosti. Keďže však podania nemajú náležitosti podľa § 4 odsek (1) cirkevného zákona č. 4/2008 o sťažnostiach, generálne presbyterstvo sa nimi nezaoberalo. Z vlastnej iniciatívy sa však GP zaoberalo riešením situácie, v ktorej sa ECAV ocitla neschválením rozpočtu na rok 2018 na ostatnej synode ECAV. Keďže ECAV nemá vo svojom právnom systéme zabudovaný mechanizmus rozpočtového provizória, riešením bude iba opätovné predloženie rozpočtu na zasadnutie najbližšej synody. Rozpočtu a hľadaniu východísk sa preto bude GP intenzívne venovať. GP sa venovalo aj podnetu seniorálneho presbyterstva Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktoré žiadalo GP prehodnotiť neudelenie súhlasu pre voľbu seniora Predsedníctvom ECAV. Avšak vzhľadom aj na už existujúci enunciát Osobitného senátu Generálneho súdu (OS GS) rozhodnutie predsedníctva cirkvi nemôže byť nahradené uznesením GP a ústava priamo vylučuje zásah iného cirkevného orgánu do právomoci Predsedníctva ECAV. Preto sa o návrhu uznesenia nehlasovalo. GP však prijalo podnet seniorálneho presbyterstva BAS, aby sa venovala zvýšená pozornosť otázkam migrácie obyvateľstva do prímestských oblastí, a poverilo výbor misie a zbor biskupov rozpracovaním podnetu.

V nadväznosti na 21. 3. 2018 zverejnené stanovisko OS GS č. 4/2018, mandát doterajšieho riaditeľa GBÚ vykonávať funkciu sa skončil uplynutím času, na ktorý bol zvolený, a to dňom 31. októbra 2012. Keďže tento výklad cirkevnej ústavy je po jeho publikovaní záväzný pre všetky COJ a pre všetkých členov ECAV, nemohol doterajší riaditeľ po 21. 3. 2018 regulárne vykonávať naďalej svoju funkciu. Predsedníctvo ECAV v zmysle čl. 26 odsek (2) písmeno j) cirkevnej ústavy podalo návrh na opätovnú voľbu riaditeľa GBÚ. V tajnej voľbe však kandidát Predsedníctva ECAV Dušan Vagaský nezískal dôveru potrebnej väčšiny generálneho presbyterstva.

Na záver rokovania GP sa pomodlil člen GP z radov ordinovaných za VD zborový farár Ondrej Koč a generálny biskup Miloš Klátik udelil prítomným Áronovské požehnanie.

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 25.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart