Súd priznal cirkvi kompenzáciu

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu priznal Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nárok na náhradu škody v súvislosti s prenájmom nehnuteľností, ktoré podliehajú regulovanému nájomnému.

Možnosť uplatniť si náhradu škody mohol využiť každý subjekt s právnou subjektivitou, ktorý vlastní budovy podliehajúce režimu regulovaného nájomného. Túto možnosť pre cirkev využilo i súčasné Predsedníctvo ECAV na Slovensku: generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč. ECAV sa tak priznania kompenzácie domáhala na súde v Štrasburgu.

Európsky súd pre ľudské práva napokon rozsudkom z 9. januára tohto roka rozhodol, že ľudské práva sťažovateľa boli porušené. V tejto súvislosti cirkvi priznal spravodlivé zadosťučinenie, ktoré zahŕňa majetkovú škodu vrátane uplatnených úrokov z omeškania. Súčasťou zadosťučinenia je aj kompenzácia nemajetkovej ujmy.

Naša cirkev tak po rozhodnutí súdu získala v čistom viac než 356-tisíc eur, ktoré už nepodliehajú dani z príjmu. Finančné prostriedky už boli 3. apríla 2018 pripísané na účet ECAV. Peniaze budú použité na opravu zanedbaných nehnuteľností, do ktorých Reformata, s. r. o., v minulosti neinvestovala, a tak došlo k ich znehodnoteniu.

Zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 17.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart