Pamätná tabuľa Martinovi Rázusovi v Modre

18. mája 2008, v nedeľu Svätej Trojice, sa zhromaždil veriaci ľud v chráme Božom v Modre k službám Božím tak ako každú nedeľu, ale predsa aj trochu inak. Na týchto službách Božích sme si pripomenuli život a dielo Martina Rázusa, ktorý práve v Modre ako kaplán začínal svoju kňazskú službu, ale aj svoj osobný, rodinný život . Tohto roku 18.10. uplynie 120. rokov od jeho narodenia.

Na úvod odznela báseň M. Rázusa vyzývajúca Boží ľud žiť podľa Jeho prikázaní. Brat generálny biskup Miloš Klátik vo zvesti slova Božieho založenej na texte Písma svätého 1M 28, 10nn pripomenul, že na Martina Rázusa si chceme spomínať v prvom rade ako na zvestovateľa Božieho slova. Ďalej pozýval ľudí k pravej a živej viere.
Po zvesti Božieho slova zaznela pieseň cirkevnozborového spevokolu pod vedením zborového kantora J. Benku. Účastníkov služieb Božích oslovila aj báseň venovaná Modranom, ktorú M. Rázus napísal po svojom odchode z Modry. Domáci brat farár M. Čop pripomenul pôsobenie M. Rázusa v cirkevnom zbore a potom sa prítomným prihovoril aj predseda spolku Martina Rázusa - Vladimír Rázus.

Po službách Božích sa všetci presunuli k budove fary, kde po modlitbe brata konseniora Borisa Mišinu brat biskup slávnostne odhalil pamätnú tabuľu.
Po odhalení pamätnej tabule zazneli ešte piesne z evanjelického spevníka. Na záver zaznela pieseň „K Tebe, ó, Bože môj“, ktorú Martin Rázus preložil do slovenčiny. Táto pieseň patrí medzi tie, ktorou sa Boží ľud zvlášť v ťažkých chvíľach života posilňuje vo viere v Trojjediného Boha.

MC | 10.6.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart