Nové impulzy v činnosti cirkvi

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko sa v prvých týždňoch vo svojom úrade intenzívne stretáva s pracovníkmi výborov, sekcií, spoločenstiev v našej cirkvi. S novou predsedníčkou Spoločenstva evanjelických žien sestrou Evou Oslíkovou hovoril o zámeroch práce tohto spoločenstva, jeho činnosti a vyjadril mu podporu.

V pondelok 11. februára sa generálny biskup ECAV Ivan Eľko zúčastnil rokovania Výboru cirkevnej hudby a hymnológie, kde sa na úvod prihovoril Božím slovom, zamyslením, modlitbou a povzbudil výbor v jeho činnosti. Rokovania sa zúčastnil aj biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň a spolu s predsedom výboru bratom Jankom Siromom a ostatnými členmi hovoril o prípravách inštalácie vo Zvolene. Brat biskup Ján Hroboň zdôraznil, že práve z výboru cirkevnej hudby môžu vzísť dobré stimuly k hudobnej stránke služieb Božích.

Brat Janko Siromav mene Výboru cirkevnej hudby a hymnológie vyjadril plnú podporu novému vedeniu cirkvi, poďakoval sa bývalej predsedníčke výboru sestre Kataríne Juríkovej za jej dlhoročnú službu a zároveň privítal novú členku výboru sestru Máriu Hroboňovú. Predseda výboru brat Janko Siroma oboznámil členov výboru so zápisnicou z ostatného zasadnutia a informoval tak bratov biskupov o činnosti výboru. Zároveň sa na vedenie cirkvi obrátil s prosbou, aby sa na budúcoročnom seminári k prenosom služieb Božích v médiách mohli zúčastniť aj kantori, pre ktorých by výbor pripravil osobité praktické školenie. Zdôraznil tiež pripravenosť členov výboru pomáhať pri realizácii prenosov služieb Božích. Členovia výboru sa tiež zaoberali organizáciou už tradičného letného Kurzu pre cirkevných hudobníkov, ktorý sa uskutoční 10.– 13. júla v Bratislave v priestoroch EBF UK. Táto forma vzdelávania je veľmi potrebná z hľadiska skvalitnenia kantorskej služby v cirkevných zboroch.

Členovia výboru tiež diskutovali o témach a úlohách, ktoré sú nosné pre rozvoj a skvalitnenie stvárnenia cirkevnej hudby a nemali doposiaľ podporu, preto požiadali vedenie cirkvi o vytvorenie pracovného úväzku pre tajomníka pre cirkevnú hudbu pri GBÚ ECAV.

Predseda výboru brat Janko Siroma bratov biskupov informoval tiež o príprave nahrávania vzorovej liturgie na CD nosič. Členovia výboru požiadali vedenie cirkvi o podporu tohto výnimočného projektu, ktorý bude prínosom tak pre kantorov, ako aj pre duchovných v našej cirkvi. Výbor cirkevnej hudby a hymnológiechce byť naďalej nápomocný tak pre kantorov, ako aj liturgov v našej cirkvi, aby hudobná zložka služieb Božích bola po profesionálnej stránke čo najkvalitnejšia. Pozýva preto k spolupráci cirkevné zbory, senioráty, dištrikty a generálnu cirkev.

Eva Bachletová | 21.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart