K 120. výročiu založenia vydavateľstva Tranoscius

Na 2. nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 sa v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 120. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius. Služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

Slávnostnú kázeň na text J 21, 1 – 7a. 9 – 14 mal generálny biskup Miloš Klátik. Povedal, že postoj Ježišových učeníkov, galilejských rybárov, má byť aj pre nás povzbudením a posilnením: „Nesmieme sa dať znechutiť neúspechmi a sklamaniami, pretože vo viere v Pána Ježiša Krista, v nasledovaní Jeho ako dobrého Pastiera nás čakajú nové úspechy. So vzkrieseným Pánom prichádza aj Jeho požehnanie, láska, milosrdenstvo, pomoc, ochrana. Aj vtedy, ak sa nám hneď nedarí, ak sme možno bezradní či ustatí pod vplyvom udalostí života, nepochopením, či ľudskou nespravodlivosťou, intrigami alebo aj ľahostajnosťou, či rezignáciou iných, aj vtedy – s Božou pomocou – môžeme verne plniť svoje poslanie, svoje povinnosti v rodine, v cirkvi v zamestnaní, pri výchove novej generácie. Veď Kristovo dielo pokračuje a bude pokračovať až do skonania sveta.“ V záverečnej modlitbe generálny biskup ďakoval Pánu Bohu za náš Tranoscius a za všetkých, ktorí sa podieľali na jeho založení a práci aj v neľahkých obdobiach, ako aj tým, ktorí dodnes nesú ich štafetu.

Spolu s generálnym biskupom liturgovali dištriktuálny biskup Milan Krivda, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, liptovskomikulášski farári Marián Bochnička a Lýdia Kordošová, riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan a duchovná správkyňa Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku Jana Ďuranová. Prihovoril sa generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, predseda Predstavenstva Tranoscia, a. s., Jaroslav Mervart a riaditeľ vydavateľstva Tranoscius Ľubomír Turčan. Známy recitátor Juraj Sarvaš precítene predniesol báseň Ivana Kraska Vesper dominicae a spomienky Milana Rúfusa na jeho prvé kontakty s Tranosciom. Piesňami do programu prispel spevácky zbor Laeto animo. Na organe hral Metod Rakár. Programom sprevádzala šéfredaktorka knižnej redakcie Tranoscia Viera Luptáková.

Popoludní slávnosti pokračovali vo Veľkej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa slávnostným literárno-hudobným programom pod názvom „... a ostáva zažaté“. Na úvod liptovskomikulášski ochotníci zahrali dramatické pásmo V službách cirkvi a národa, približujúce okolnosti založenia vydavateľsko-kníhkupeckého účastinárskeho spolku Tranoscius. V ďalšej časti programu zazneli ukážky z literárnych siel, ktoré Tranoscius vydal v posledných desiatich rokoch.

V rámci programu primátor Ján Blcháč odovzdal Cenu mesta Liptovský Mikuláš a pamätný list liptovskomikulášskemu vydavateľstvu Tranoscius. Ocenenie prevzali predseda Predstavenstva Tranoscia, a. s., Jaroslav Mervart a riaditeľ vydavateľstva Tranoscius Ľubomír Turčan, ktorí potom odovzdali Cenu Tranoscia šéfredaktorke Evanjelického posla a periodickej tlače Martine Kováčikovej, literárnemu vedcovi Vladimírovi Petríkovi in memoriam a spisovateľke Jane Bodnárovej. Hudobnými vstupmi do slávnostného programu prispela Miroslava Smrečanová s klavírnym sprievodom Metoda Rakára.

Predchodcom Tranoscia bol Tranovský spolok pre vnútornú misiu (1896), ktorý však biskupi – maďaróni nepodporili. Preto sa rozhodli založiť vydavateľsko-kníhkupecký účastinársky spolok, ktorý nepodliehal vedeniu cirkvi. Stalo sa tak 27. apríla 1898. Za prvého správcu bol zvolený Jur Janoška, za podsprávcu Viktor Pálka a za tajomníka Rehor Uram-Podtatranský. Spolok bol pomenovaný podľa Juraja Tranovského, evanjelického farára a zostavovateľa prvého zborníka evanjelických piesní – kancionála Cithara sanctorum, dodnes známeho ako Tranoscius. Úlohou spolku bolo vydávať a podporovať vydávanie náboženskej, ale aj inej literatúry v slovenčine. Najväčší vzostup Tranoscius zaznamenal pod vedením seniora Ľudovíta Šenšela po 2. svetovej vojne, keď ročne vydával 80 knižných titulov a periodík v náklade spolu vyše milióna výtlačkov. V roku 1953 komunistický režim činnosť Tranoscia obmedzil na vydávanie bohoslužobných kníh a kalendárov. Až v roku 1991 sa Tranoscius stal akciovou spoločnosťou, ktorej majoritným vlastníkom je ECAV na Slovensku. Vydáva týždenník Evanjelický posol spod Tatier v náklade vyše 8000 kusov, časopisy Nová Dúha a Cirkevné listy a asi 20 publikácií vrátane kalendárov ročne.

Fotografie: Samuel Žiaran, Edita Škodová

Viac sa dočítate v najbližších číslach Evanjelického posla spod Tatier.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart