Zasadala synoda Sliezskej cirkvi evanjelickej

14. 11. 2009 sa brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda zúčastnil na základe poverenia Zboru biskupov ECAV na 1. zasadnutí XXVIII. riadnej synody Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR, ktorá sa konala v Českom Tešíne.

 

-eš- | 27.11.2009

viac

Nový predseda Diakonického diela v Stuttgarte

Dňa 11. novembra 2009 v rámci slávnostných služieb Božích bol do úradu vrchného cirkevného radcu a predsedu Diakonického diela Württemberg uvedený brat Dieter Kaufmann.

 

-eš- | 25.11.2009

viac

Ochrana kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku

Už v školskom roku 2009/2010 (v letnom semestri) študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave absolvujú seminár „Ochrana kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku“, ktorý bol zaradený do učebných osnov EBF UK.

 

Zora Bakošová, Radoslav Hanus  | 25.11.2009

viac

Konferencia ECAV k 20. výročiu pádu totality

20. 11. 2009 sa pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu v Česko-Slovensku uskutočnila v Ružomberku konferencia pod názvom CESTA K SLOBODE, ktorú usporiadala ECAV na Slovensku a ZED v spolupráci s Východným dištriktom, Liptovsko-oravským seniorátom a CZ Ružomberok.

 

Edita Škodová | 24.11.2009

viac

Obnovený chrám Boží v Ábelovej

21. nedeľa po Sv. Trojici, 1. 11. 2009, bola pre CZ Ábelovú pamätným dňom. Na slávnostné služby Božie spojené s posviackou obnoveného chrámu prišli generálny biskup M. Klátik a senior NOS J. Ďuriš.

 

Juraj Holek  | 20.11.2009

viac

15. výročie chrámu Božieho v Petržalke

V Bratislave-Petržalke v dňoch 6. – 8. 11. 2009 usporiadali zborové dni, aby si pripomenuli 15. výročie posvätenia chrámu. Na oslavách sa zúčastňovali aj bývalí petržalskí zboroví farári: generálny biskup Miloš Klátik, ktorý v nedeľu poslúžil i kázňou slova Božieho, a sestra farárka Oľga Klátiková.

 

Edita Škodová | 14.11.2009

viac

Posviacka nového kostola v Michalovciach

Po dvanástich namáhavých rokoch práce, obetí a modlitieb dňa 25. októbra 2009, v 20. nedeľu po Sv. Trojici, brat generálny biskup Miloš Klátik posvätil nový kostol v Michalovciach.

 

Ján Meňky, zborový farár | 13.11.2009

viac

MLB podporil projekt práce s Rómami.

Začiatkom novembra 2009 sa v Prahe konalo výročné zhromaždenie Rady a Spolku Martin-Luther-Bund (MLB). Spolok Martina Luthera ECAV na Slovensku zastupoval jeho predseda O. Peťkovský a pozvaný bol aj biskup ZD M. Krivda.

 

Op-ský | 13.11.2009

viac

Prerokovali vydanie Zbierky CPP

9. novembra 2009 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo prvé zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu a vydanie Zbierky cirkevnoprávnych predpisov (CPP).

 

Edita Škodová | 10.11.2009

viac

Nemecký veľvyslanec navštívil GBÚ

3. novembra 2009 sme na GBÚ v Bratislave privítali vzácnu návštevu – nového veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike pána Dr. Axela Hartmanna.

 

Edita Škodová | 9.11.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart