Posviacka obnoveného kostola v Lukovištiach

Slávnosť posviacky obnoveného chrámu Božieho v Lukovištiach sa uskutočnila 27. júna 2010 za účasti brata generálneho biskupa Miloša Klátika, brata seniora Rimavského seniorátu Dušana Germana a brata administrátora cirkevného zboru Martina Rieckeho.

 

Martin Riecky, zborový farár | 9.7.2010

viac

Posvätenie základného kameňa v Hainburgu

Posvätením základného kameňa 18. júna 2010 sa začala stavba nového evanjelického kostola v Hainburgu. Na slávnosti prehovoril aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 7.7.2010

viac

Stretnutie evanjelikov na Branči 2010

Evanjelici ZD ECAV na Slovensku sa 5. júla na sviatok vierozvestcov Konštantína a Metoda tradične stretávajú na hrade Branč. Podujatie pripravuje ZD ECAV v spolupráci s CZ ECAV Sobotište a bratom farárom Ľubomírom Batkom. V tomto roku sa na Branči kázal brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Edita Škodová | 5.7.2010

viac

V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom

Oslavy 400. výročia Žilinskej synody, ktoré sa začali 29. 6. 2010 teologickou vedecko-historickou konferenciou v Žiline a pokračovali II. evanjelickými cirkevnými dňami tiež v Žiline, sa v nedeľu 4. 7. 2010 preniesli do Bytče - mesta spätého so životom J. Turzu a E. Lániho. V Sobášnom paláci J. Turzu sa okrem služieb Božích konala aj spomienková slávnosť, ktorá sa podľa programu pôvodne mala uskutočniť v terajšom rímskokatolíckom kostole.

 

Edita Škodová | 4.7.2010

viac

SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2010 sa skončila - začínajú sa II. ECD

Synoda ECAV na Slovensku sa konala v dňoch 1. – 2. júla 2010 v Evanjelickom kostole v Žiline na území Turčianskeho seniorátu. Večer 2. 7. 2010 sa synodáli, ako aj ďalší hostia a členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zišli na večerných službách Božích na Mariánskom námestí v Žiline, ktoré zároveň aj otvorili ďalšie podujatie – II. evanjelické cirkevné dni.

 

Edita Škodová | 3.7.2010

viac

70 rokov CZ v Poprade-Veľkej

V CZ ECAV Poprad-Veľká si 20. júna 2010 pripomenuli 70. výročie založenia svojho cirkevného zboru. Kázňou na slávostných službách Božích poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik a zhromaždenie pozdravil aj brat generálny dozorca Pavel Delinga.

 

-eš- | 24.6.2010

viac

GP schválilo oferu pre obete povodní

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP), ktoré bolo zvolané na 4. júna 2010 do Zvolena, sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorou poslúžili brat Daniel Midriak, a modlitbou brata Jána Brozmana.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 22.6.2010

viac

Rok Leonarda Stöckela v Bardejove

Slávnostné služby Božie v Ev. kostole v Bardejove v nedeľu 13. júna 2010 odštartovali hlavnú časť podujatí pripravených v rámci Roka Leonarda Stöckela za prítomnosti generálneho biskupa M. Klátika a biskupa VD S. Sabola.

 

Ján Velebír, zborový farár | 22.6.2010

viac

Na návšteve Arménskej apoštolskej cirkvi

Začiatkom mája 2010 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na pracovnej ceste v Arménsku, kde ho prijali predstavitelia Arménskej apoštolskej cirkvi a navštívil najvýznamnejšie chrámy a pamätné miesta späté s históriou kresťanstva v Arménsku i s dejinami arménskeho národa.

 

Edita Škodová | 11.6.2010

viac

Posviacka obnoveného chrámu v Bátovciach

V nedeľu Svätej Trojice, 30. mája 2010, sa v Bátovciach konala slávnostná posviacka generálne opraveného exteriéru evanjelického chrámu Božieho. Obnovený chrám posvätil a slovo Božie v ňom kázal generálny biskup Miloš Klátik. Zhromaždeniu sa prihovoril aj generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Zorica Horáková, zborová farárka | 11.6.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart