Generálny biskup navštívil Diakovce

Tretiu augustovú nedeľu generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou, sestrou farárkou Oľgou Klátikovou, poctil svojou pastorálnou návštevou cirkevný zbor Diakovce a dcérocirkev Šaľa.

 

Zora Tuláková, námestná farárka | 26.8.2011

viac

RADOSŤ V SLUŽBE PÁNOVEJ - na konferencii ordinovaných žien ECAV

V pondelok 22. augusta 2011 sa v Aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave uskutočnila konferencia ordinovaných žien Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Konferencia potvrdila, že ordinácia žien v našej cirkvi priniesla dobré ovocie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.8.2011

viac

Ordinácia novokňazov − významný deň cirkvi

Slávnosť ordinácie novokňazov sa konala v sobotu 30. júla 2011 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Púchove. Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích vysielala STV 2.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ Tranoscia, a. s., lubomir.turcan@tranoscius.sk | 12.8.2011

viac

Stretnutie absolventov EBF po 10 rokoch

Na deň 8. 8. 2011 sme sa tešili. Opäť sa uvidíme – tí, ktorí v roku 2001 končili štúdiá na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK a vo Veľkom kostole na Panenskej ul. boli ordinovaní za kňazov ECAV.

 

-jmp- | 10.8.2011

viac

Luteránska liturgická konferencia Bavorska

22. až 24. 7. 2011 sa v nemeckom Heilsbrone konala výročná schôdza Luteránskej liturgickej konferencie Bavorska s ústrednou témou „Aj agendy sa menia...“, nakoľko v Evanjelickej cirkvi v Bavorsku v súčasnosti pripravujú novú bohoslužobnú agendu.

 

Ondrej Majling, zborový farár v Poltári | 2.8.2011

viac

Teológovia rokovali o hospodárskej etike

V dňoch 7. – 10. júla 2011 sa v Révfülöpe pri Balatone uskutočnil už 7. kongres SOMEF. Organizovala ho Evanjelická teologická fakulta v Budapešti. Za EBF UK v Bratislave sa na ňom zúčastnil prof. J. Bándy a generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik, ktorý mal jednu z hlavných prednášok.

 

Juraj Bándy, EBF UK | 26.7.2011

viac

Farársky konvent z Blaubeurenu na GBÚ

V utorok 12. 7. 2011 prijal brat generálny biskup Miloš Klátik na GBÚ skupinu 19 farárov a farárok z cirkevného obvodu Blaubeuren (Württemberg), ktorí navštívili Bratislavu.

 

Marcela Kmeťová  | 26.7.2011

viac

Krajinská slávnosť GAW v Bádensku

V dňoch od 15. – 17. 7. 2011 sa v Ettlingene konala krajinská slávnosť spolku Gustav-Adolf-Werk v Bádensku, na ktorú bol v rámci dobrých vzťahov medzi ECAV a GAW, ktorý podporuje mnohé projekty v našej cirkvi, pozvaný aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 26.7.2011

viac

Z Vedeckej rady Inštitútu pre vedu o diaspore

V dňoch 10. – 12. júla 2011 sa v Révfülöpe pri Balatone konalo zasadnutie Vedeckej rady Inštitútu pre vedu o diaspore, na ktorej sa ako člen tejto vedeckej rady zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 25.7.2011

viac

Valné zhromaždenie Spolku M. Luthera 2011

Na pôde CZ ECAV Piešťany sa 17. 7. 2011 v rámci večerných služieb Božích konalo 5. valné zhromaždenie Spolku M. Luthera Vzácnym hosťom bol generálny tajomník MLB Dr. Rainer Stahl z Erlangenu z Nemecka. Predsedníctvo ECAV na Slovensku zastupovala seniorka Považského seniorátu ThDr. Eva Juríková.

 

Branislav Dolinský | 25.7.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart