85. výročie chrámu v Pliešovciach

Hlaholom zvonov, spevom piesne č. 605 „Vojdite, plesajme“ v podaní cirkevného spevokolu a básňou „Postavil si pre mňa tento Boží chrám“ sa začali slávnostné služby Božie pri 85. výročí posvätenia chrámu Božieho v Pliešovciach, na ktorých slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Macko, dozorca CZ Pliešovce | 31.10.2012

viac

Prebratie úradu generálneho dozorcu ECAV

Služby Božie pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Pamiatky reformácie a pri odovzdávaní a preberaní úradu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku sa konali 29. októbra 2012 v modlitebni na GBÚ v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.10.2012

viac

Medaila z Trnavskej univerzity

Pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity 23. októbra 2012 rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., udelil generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., pamätnú medailu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 29.10.2012

viac

Teologické zasadnutie Martin-Luther-Bundu

V dňoch 22. – 24. októbra 2012 sa vo francúzskom Liebfrauenbergu konalo teologické zasadnutie Spolku Martin-Luther-Bund na tému „Krst svätý – naša tradícia a nebezpečné tendencie v jeho chápaní v súčasnosti“, na ktorom sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 26.10.2012

viac

Medaila generálnemu biskupovi

V Trnave 15. októbra 2012 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.C. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., udelil generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., pamätnú medailu pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.10.2012

viac

Skončila sa SYNODA ECAV na Slovensku 2012

Tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku sa konala 19. – 20. októbra 2012 v Liptovskom Mikuláši v kongresovej hale hotela Jánošík. Bola zvolaná neskôr ako po minulé roky, a to kvôli júnovým voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 58 synodálov s hlasom rozhodujúcim a 13 synodálov s hlasom poradným.

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 23.10.2012

viac

Slávnostné uvedenie nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Imricha Lukáča

V sobotu 13. októbra 2012 v Evanjelickom a. v. kostole v Opinej generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik slávnostne uviedol do funkcie generálneho dozorcu ECAV doc. MUDr. I. Lukáča, CSc.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.10.2012

viac

Zasadnutie vedeckej rady SLZ vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 5. 10. 2012 konalo zasadnutie vedeckej rady centra Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý je členom tejto rady.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 17.10.2012

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 5 - 2012

Posledný raz pod vedením generálneho dozorcu Pavla Delingu a generálneho biskupa Miloša Klátika sa konalo 12. októbra 2012 v Prešove zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal dištriktuálny biskup S. Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2012

viac

220. výročie chrámu v Horných Zeleniciach

V 18. nedeľu po Svätej Trojici, t. j. 7. októbra 2012, si hornozelenický cirkevný zbor za účasti dôstojného brata generálneho biskupa Miloša Klátika pripomínal na službách Božích 220. výročie posvätenia chrámu.

 

Lenka Sedláčková, zborová farárka, Horné Zelenice | 16.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart