Habilitačná prednáška Moniky Zaviš

V aule EBF UK sa 11. apríla 2014 o 8.30 hod. zhromaždili mnohí členovia akademickej obce, ako aj širokej verejnosti na habilitačnej prednáške PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD., ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Inštitúte kontextuálnej teológie EBF UK.

 

Radim Pačmár, doktorand EBF UK | 6.5.2014

viac

Veľká noc 2014 v našich médiách

Na Veľký piatok 18. apríla 2014 RTVS − Slovenská televízia na Jednotke odvysielala priamy prenos pašiových služieb Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Lubine. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 2 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa na svojom druhom zasadnutí tohto roku zišlo 11. apríla 2014 v Bratislave. Úvodnú pobožnosť v modlitebni GBÚ mal Daniel Midriak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.4.2014

viac

Generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi bol udelený vedecko-pedagogický titul docent

Do radu docentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa po splnení kritérií na získanie titulu docent, schválenými Vedeckou radou UK v Bratislave, zaradil aj generálny biskup ECAV na Slovensku PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., ktorý už dlho pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre systematickej teológie EBF UK v Bratislave.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK; Juraj Bándy, predseda habilitačnej komisie | 2.4.2014

viac

Zo zasadnutia Stáleho výboru Trojpartnerstva

V dňoch 26. a 27. marca 2014 sa v priestoroch Evanjelického mládežníckeho centra v Stuttgarte uskutočnilo zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva, ktoré funguje už vyše dvadsať rokov medzi našou ECAV na Slovensku, Evanjelickou krajinskou cirkvou vo Württembersku a Evanjelickou cirkvou stredného Nemecka.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 31.3.2014

viac

Zbor biskupov zasadal so seniormi

V stredu 5. marca 2014 sa v priestoroch GBÚ v Bratislave stretol na spoločnom zasadnutí Zbor biskupov ECAV na Slovensku so seniormi a seniorkami jednotlivých seniorátov ECAV na Slovensku.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS, los@ecav.sk | 14.3.2014

viac

Zo synody Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie krajinského biskupa Franka Otfrieda Julyho zúčastnil 22. februára 2014 na zasadnutí 15. synody našej partnerskej cirkvi − Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 4.3.2014

viac

Generálny biskup na Ukrajine

Generálny biskup Miloš Klátik sa v sobotu 15. februára 2014 zúčastnil na inštalácii biskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi na Ukrajine Sergeja Maševského v evanjelickom kostole v Odese.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.2.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Balážom

V utorok 18. februára 2014 sme na poslednú cestu v tejto časnosti vyprevadili brata Mgr. Daniela Baláža, zborového farára v CZ ECAV Svätý Kríž − Lazisko, ktorého Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti 13. 2. vo veku 30 rokov. Telesné pozostatky brata farára boli uložené na Ev. cintoríne v Žiline-Bytčici 19. 2. 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.2.2014

viac

Naša cirkev pomohla aj Filipínam

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku v novembri 2013 vyhlásili dobrovoľnú zbierku na pomoc občanom Filipín, postihnutých ničivou prírodnou katastrofou. Zbierka sa ukončila 31. januára 2014. Jej výnos predstavoval sumu 9 200 €.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media@diekonia.sk | 21.2.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart