Z osláv 70. výročia SNP v Banskej Bystrici

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik v rámci osláv 70. výročia Slovenského národného povstania položil veniec k pamätníku SNP a zúčastnil sa i na slávnostnom oficiálnom programe 29. augusta 2014 v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.9.2014

viac

Slovenská evanjelická jednota prezentovala projekt k 70. výročiu SNP

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji je názov projektu, ktorý občianske združenie Slovenská evanjelická jednota (SEJ) pripravila k 70. výročiu Slovenského národného povstania ako svoju najvýznamnejšiu aktivitu v roku 2014. Verejnosti ho predstavia 6. 9. 2014 o 13.00 hod. v Ev. spolku, Horná 21, Banská Bystrica.

 

Eva Bombová, SEJ | 14.8.2014

viac

Ordinácia novokňazov 2014 v Prešove

V sobotu 26. júla 2014 sa v Ev. a. v. kostole v Prešove konala ordinácia piatich novokňazov. Do služby v cirkvi vstúpili: Jakub Pavlús, Svetlana Bodnárová, Michal Meliško, Andrea Kurčík a Soňa Pichnarčíková, ktorí po štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave splnili všetky podmienky pre prácu kazateľa.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST, martina.kovacikova@tranoscius.sk | 7.8.2014

viac

Stretnutie študentov EBF UK po 10 rokoch

V cirkevnom centre na Myjave sa 21. − 23. 7. 2014 uskutočnilo stretnutie bývalých študentov, ktorí študovali na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1999 − 2004. Pripomenuli sme si milé výročie − 10 rokov od ukončenia štúdia.

 

Marián Kaňuch, evanjelický farár, Žilina | 5.8.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom doc. ThDr. Andrejom Hajdukom

Dňa 14. 7. 2014 vo veku nedožitých 85 rokov si Pán života i smrti povolal k sebe svojho verného služobníka doc. ThDr. A. Hajduka. Pohrebná rozlúčka sa konala 17. 7. 2014 v Ev. v. a. v. kostole v Sliači za účasti duchovných aj členov cirkevných zborov, v ktorých brat farár pôsobil.

 

Anna Jakušová, zborová farárka, CZ ECAV Hronsek | 24.7.2014

viac

Cirkevní predstavitelia reflektujú dianie v cirkvi

Dňa 7. 7. 2014 v Bratislave mimoriadne zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v Bratislave. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku podpísaným signatármi J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. júna v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier, č. 29 – 30 zo 16. 7. 2014 | 21.7.2014

viac

Po kaplánskych skúškach 2014

Kaplánske skúšky sa konali 1. júla 2014 na Generálnom biskupskom úrade. Predchádzal im pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Na kaplánske skúšky sa prihlásilo 5 absolventov EBF UK, ktorí ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia. Skúšky úspešne absolvovalo všetkých 5 uchádzačov.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 9.7.2014

viac

Generálneho biskupa prijal prezident A. Kiska

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska pozval generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika do Prezidentského paláca v Bratislave, kde ho prijal 7. júla tohto roku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2014

viac

Kurz pre dirigentov ECAV

V dňoch 30. júna – 2. júla 2014 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK na Bartókovej ulici 8 v Bratislave pripravili členovia Výboru cirkevnej hudby a hymnológie kurz dirigovania pre cirkevných hudobníkov a kantorov ECAV na Slovensku.

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH | 8.7.2014

viac

CENA LEONARDA STÖCKELA za rok 2013

V rámci programu duchovného slova a hudby „Poďte ku mne všetci!“ na IV. evanjelických cirkevných dňoch Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo Cenu Leonarda Stöckela za rok 2013 prof. h. c. prof. Ing. Ondrejovi Hroncovi, DrSc., a ThMgr. Jánovi Lackovi.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 7.7.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart