Výročný konvent 2018 Východného dištriktu

V sobotu 25. mája 2019 v priestoroch Starého kolégia zasadal Výročný konvent Východného dištriktu (VD) za rok 2018. Program konventu sa začal službami Božími v prešovskom Evanjelickom chráme sv. Trojice, na ktorých kázal Stanislav Grega, senior Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Mgr. Emília Mihočová-Kmecová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD | 28.5.2019

viac

Vyšlo druhé číslo Evanjelických Novín

Milé sestry, milí bratia, s vďakou voči Pánu Bohu vám oznamujeme, že vyšlo druhé číslo Evanjelických Novín. V uplynulých dňoch boli Evanjelické Noviny distribuované do cirkevných zborov. Ďakujeme vám zo srdca za všetky modlitby, povzbudivé ohlasy, za články, fotografie zo života cirkevných zborov, spoločenstiev, škôl, diakonie.

 

Eva Bachletová, šéfredaktorka Evanjelických Novín | 27.5.2019

viac

Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho

Generálne presbyterstvo zvolilo za nového riaidteľa generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, JUDr. Igora Bartho. Úrad prevzal 16.4.2019.

 

Mgr. Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 23.5.2019

viac

Dvadsaťročný Svätojánsky prameň oslavoval

„Je to zázrak,“ povedal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega v nedeľu 19. mája 2019. Stalo sa tak v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne popoludní a slová boli adresované mužskému evanjelickému spevokolu Svätojánsky prameň z Liptovského Jána. Tento spevokol si totiž pripomenul 20 rokov svojej existencie na slávnostnom koncerte. Prvý nácvik mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň sa konal 29. októbra 1998. Výročie 20 rokov existencie spevokolu teda pripadol už na jeseň minulého roka. Letokruh tohto výročia si však stále pripomíname a nedeľa Cantate bola dobrou príležitosťou pre túto slávnosť. „Je to zázrak z dvoch dôvodov. Dnes žijeme v dobe, v ktorej sa nespieva. Jednoducho ľudia prestali spievať. Spieva sa tak na základných umeleckých školách, možno v nejakých súboroch, a v podstate tak bežne už iba v cirkvi. A ten druhý zázrak je, že spievajú chlapi.“ Takto vysvetlil slová o zázraku brat senior.

 

Peter Taját, zborový farár | 22.5.2019

viac

Vyznali vieru a potvrdili krstnú zmluvu

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov cirkevného zboru na základe dvoch predpokladov: potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.

 

Dušan Migaľa | 21.5.2019

viac

Seniorálne stretnutie žien v Dobšinej

Dňa 19.5.2019 sa v chráme Božom v Dobšinej konalo obľúbené seniorálne podujatie venované ženám a matkám. Podujatie pre nás pripravil Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu a Cirkevný zbor ECAV Dobšiná.

 

Rado Gdovin, senior GES | 20.5.2019

viac

V Štítniku bola inštalovaná zborová farárka po 79 rokoch

V sobotu, 18. mája 2019, sa v Evanjelickom chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera v Trojjediného Pána Boha je ešte stále hlboko vrytá do sŕdc ľudí aj tu na Gemeri.

 

Adam Molnár, CZ ECAV Štítnik | 20.5.2019

viac

Návšteva Saint Paul Lutheran High School v Missouri

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko odcestoval 15.5.2019 do štátu Missouri v USA. Prijal pozvanie od rev. Paula Mehla, riaditeľa Saint Paul Lutheran High School. Návšteva sa koná pri príležitosti 10 ročnej vzájomnej spolupráce, pri výmene študentov a pri príležitosti ukončenia školského roka.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 19.5.2019

viac

Konferencia cirkevných archivárov v Ostrihome

9. mája 2019 sa v maďarskom meste Ostrihom uskutočnila konferencia cirkevných archivárov. Konferenciu usporiadala Spoločnosť cirkevných archivárov v Maďarsku (Magyarországi Egyházi Levéltáro-sok Egyesülete), ktorá sa už od roku 1993 snaží o vytvorenie efektívnej ľudskej a profesionálnej komunikácie medzi cirkevnými archívmi v Maďarsku na ekumenickom základe. Cirkevní archivári združení v tejto spoločnosti sa na pravidelných stretnutiach nielen spoločne radia o riešení každodenných problémov, ktoré prináša profesia archivára, ale vzájomne spolupracujú aj pri digitalizácii archívneho dedičstva. (http://matricula.hu, http://arca.melte.hu).

 

Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku | 17.5.2019

viac

Evanjelickí duchovní vo Zvolene

Vo zvolenskom divadle J. G. Tajovského sa 13. mája 2019 stretli slovenskí evanjelickí farári a farárky so svojimi tromi biskupmi na všeobecnej pastorálnej konferencii. Zhromaždenie začalo výborným biblickým úvodom brata seniora Mariána Kaňucha (2Kr 10). Dopoludnie bolo venované prednáške Jána Figeľa o náboženskej slobode. Popoludní sa konala moderovaná panelová diskusia na tému „Obnova ECAV – situácia a východiská“. Prítomných bolo okolo 120 evanjelických duchovných.

 

Mgr. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 17.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart