Radosť v Tešedíkove

Dvojnásobne slávnostnou nedeľou pre všetkých veriacich boli služby Božie v Tešedíkove 20. júla 2008. V tento deň sme si za prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika pripomenuli 60. výročie založenia evanjelického a. v. cirkevného zboru diakovsko-tešedíkovsko-žiháreckého a po generálnej oprave modlitebne v Tešedíkove sa konala posviacka tejto modlitebne.

 

Dušan Chovanec | 25.7.2008

viac

Úspešne absolvovali kaplánske skúšky

V piatok 18. júla 2008 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV uskutočnili kaplánske skúšky. Absolvovalo ich 10 absolventov EBF UK, ktorí úspešne ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia a obstáli na pohovore so zborom biskupov, ktorý predchádzal kaplánskej skúške.

 

Daniel Baláž | 24.7.2008

viac

Festival dychoviek v Sliezskej ECAV

Sliezska evanjelická cirkev a. v. v ČR usporiadala koncom mája celocirkevné slávnosti, spojené s XIV. medzinárodným festivalom dychovej hudby na tému Miluj Boha a ľudí!, ktorý sa konal na Sliezsko-ostravskom hrade. ECAV na Slovensku na slávnostiach zastupoval emeritný biskup Ján Midriak.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.7.2008

viac

Osobnosti Petržalky

Aj tento rok v rámci Dní Petržalky komisia posudzovala návrhy Petržalčanov na ocenenie Osobnosť Petržalky. Je potešiteľné, že z roka na rok intenzívnejšie vnímame ľudí okolo seba, zaujímame sa o ich osudy, ich zásluhy, ich prácu a nespochybniteľný prínos pre Petržalku a Petržalčanov.

 

Petržalské noviny č. 13/2008 | 8.7.2008

viac

SYNODA ECAV 2008 v Košiciach

V piatok a sobotu 6. a 7. júna 2008 v Košiciach zasadala Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Rokovanie najvyššieho grémia našej cirkvi sa konalo pod biblickým heslom „Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou“ (2M 15, 2). Zúčastnilo sa na nej 62 zo 64 synodálov s rozhodujúcim hlasom a 13 synodálov s poradným hlasom a pozvaní hostia.

 

Edita Škodová | 23.6.2008

viac

Prijatie u generálneho biskupa

V pondelok 9. 6. 2008 prijal generálny biskup podpredsedu NR SR pána Milana Horta a poslancov pani Ivetu Radičovú a pána Mikuláša Dzurindu na ich vlastnú žiadosť.

 

(Št.) | 15.6.2008

viac

Pamätná tabuľa Martinovi Rázusovi v Modre

18. mája 2008, v nedeľu Svätej Trojice, sa zhromaždil veriaci ľud v chráme Božom v Modre k službám Božím tak ako každú nedeľu, ale predsa aj trochu inak. Na týchto službách Božích sme si pripomenuli život a dielo Martina Rázusa, ktorý práve v Modre ako kaplán začínal svoju kňazskú službu, ale aj svoj osobný, rodinný život . Tohto roku 18.10. uplynie 120. rokov od jeho narodenia.

 

MC | 10.6.2008

viac

Generálny biskup u primátora Bratislavy

V piatok 16. mája 2008 sa na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Mgr. Miloša Klátik, PhD., a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. Na prijatí sa zúčastnili aj riaditeľ GBÚ Ing. Dušan Vagaský a riaditeľ kancelárie primátora PhDr. Stanislav Šotník.

 

Edita Škodová | 10.6.2008

viac

Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 sa blíži

Na poslednom pracovnom zasadnutí pred blížiacim sa medzinárodným ekumenickým podujatím pod názvom Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 (27. – 29. 6. 2008) sa 18. 4. 2008 stretol medzinárodný prípravný tím zložený zo zástupcov spoluorganizátorských cirkví z Nemecka, Poľska, Maďarska a Rakúska.

 

Edita Škodová | 11.5.2008

viac

Vzdali sme úctu Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

89. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika sme si pripomenuli na viacerých pietnych spomienkach počas uplynulého víkendu. Centrom osláv už tradične boli Košariská a Mohyla M. R. Štefánika na Bradle.

 

Edita Škodová | 9.5.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart