Nemecké ev. cirkevné dni – Brémy 2009

Nemecké evanjelické cirkevné dni (DEKT) sa tohto roku uskutočnili v Brémach v dňoch 20. až 24. mája 2009. Za Ekumenickú radu cirkví v SR sa na nich zúčastnil generálny tajomník Mgr. Ladislav Krpala a za ECAV na Slovensku riaditeľ GBÚ Ing. Dušan Vagaský.

 

Ladislav Krpala | 5.6.2009

viac

Jubilejná konfirmácia v Stredných Plachtinciach

V prvú nedeľu po Veľkej noci, 19. apríla 2009, prežíval Cirkevný zbor ECAV Stredné Plachtince (Novohradský seniorát) prekrásnu slávnosť. Na pozvanie zborového predsedníctva zavítal k nám brat generálny biskup Miloš Klátik so svojou manželkou na pekný zborový deň - slávnosť jubilejnej konfirmácie po 50-ich rokoch.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár | 5.6.2009

viac

Landesmissionfest - nové kontakty s Nemeckom

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa vrátil z návštevy Nemeckej evanjelickej cirkvi, ktorú absolvoval v dňoch 15. – až 18. mája. 16. 5. sa zúčastnil na službách Božích, ktoré sa konali k 475. výročiu evanjelickej cirkvi v Stuttgarte.

 

-ek- | 27.5.2009

viac

300. výročie posvätenia chrámu Božieho v Poľskom Tešíne

V dňoch 21. – 24. mája 2009 sa konali oslavy 300. výročia posvätenia chrámu Božieho v Poľskom Tešíne. Za predsedníctvo ECAV na Slovensku sa na nich zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý tu v nedeľu po Vstúpení – Exaudi kázal na službách Božích na text Iz 2, 1 - 5, a generálny dozorca Pavel Delinga.

 

-ek- | 27.5.2009

viac

Podpis zmluvy v Českom Tešíne

V Českom Tešíne dňa 24. 5. 2009 podpísal generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga zmluvu medzi ECAV na Slovensku a Sliezskou cirkvou evanjelickou a. v. v ČR, zastúpenou Stanislavom Piętakom, biskupom SCEAV, a Adamom Cieslarom, kurátorom SCEAV.

 

-ek | 27.5.2009

viac

Akademické služby Božie na záver akademického roka 2008-2009

13. mája 2009 sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konali akademické služby Božie na záver akademického roka 2008/2009. Stretli sa na nich pedagógovia, zamestnanci a študenti fakulty. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Erika Valková–Krišťáková, spirituálka EBF  | 19.5.2009

viac

Konferencia KEK-CEC

Komisia Cirkev a spoločnosť patriaca do Konferencie európskych cirkví /KEK-CEC/ zorganizovala v dňoch 28.-30.apríla v Bruseli v Belgicku stretnutie na tému „Formovanie európskej ekonomiky a sociálnej politiky v časoch neistoty“. Za ECAV na Slovensku sa konferencie zúčastnila sestra farárka z Ľubietovej Renáta Rényeiová.

 

Renáta Rényeiová, námestná farárka | 19.5.2009

viac

Služba EPS v OS SR bližšie k vojakom

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 13. mája 2009 na GBÚ predstaviteľov Ústredia EPS v OS a OZ SR plk. Jaroslava Balockého, pplk. Milana Gajdoša a Jána Ondrejčina, aby spolu prerokovali nové rozmiestnenia vojenských duchovných v Ozbrojených silách SR.

 

Ján Ondrejčin | 17.5.2009

viac

GP o synode, školstve a novele Ústavy ECAV

Druhé riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa konalo 3. apríla 2009 v Bratislave. Aktuálnu správu z jeho rokovania ste si už dávnejšie mohli prečítať v Evanjelickom posle spod Tatier.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 16.5.2009

viac

Valné zhromaždenie ZED

Na Táľoch v hoteli Partizán sa 19. – 20. 4. 2009 uskutočnilo valné zhromaždenie ZED (Združenie evanjelických duchovných). Program sa začal v nedeľu večer službami Božími, na ktorých kázal Ján Hroboň, farár z CZ v Martine.

 

Tibor Molnár, kaplán, B. Bystrica | 14.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart