Zasadnutie komisie Partnerhilfe

Tohto roku sa členovia komisie Partnerhilfe po prvýkrát stretli sa pracovnej porade na Slovensku. Rokovanie komisie prebiehalo od 7. do 9. 6. 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, pričom delegácia navštívila aj CZ v Modre-Kráľovej a EBF UK.

 

Hana Peničková, zborová farárka CZ Šahy | 12.6.2009

viac

Predstavitelia MS navštívili GBÚ ECAV

Predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša spolu s podpredsedom MS Alexandrom Števíkom a podpredsedom prezídia MS Igorom Štefanom Kovačovičom na ich vlastnú žiadosť 11. júna 2009 prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave generálny biskup Miloš Klátik za prítomnosti riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu Edity Škodovej.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

Prijatie návštevy z Durínskej cirkvi

V stredu 10. júna 2009 generálny biskup Miloš Klátik prijal na generálnom biskupskom úrade skupinu deviatich evanjelických farárov a cirkevných pracovníkov z Eisfeldu zo seniorátu Hildburghausen v Durínskej cirkvi, ktorú viedol superintendent Michael Kühne.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

Generálny biskup navštívil ďalšie SPK

Po na seniorálnych pastorálnych konferenciách, o ktorých sme informovali na www.ecav.sk (pozri 21. 1. a 16. 2.) a SPK v decembri 2008 v Turčianskom senioráte (Záturčie), sa brat generálny biskup Miloš Klátik v marci a apríli 2009 zúčastnil aj na SPK v ďalších seniorátoch našej cirkvi.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

75. výročie posvätenia chrámu Božieho v Turanoch

Dňa 26. 4. 2009 sme si v turianskom chráme Božom pripomenuli 75. výročie jeho posvätenia. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik a medzi hosťami nechýbali brat farár Ján Ľachký, sestry farárky Sidonia Horňanová, Lenka Sedláčková a Anna Ľachká (všetci pochádzajú z nášho CZ).

 

Viera Jarošová | 10.6.2009

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva

Tretie riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa uskutočnilo 29. mája 2009 v Prešove. Po úvodnej pobožnosti sestry A. Jakušovej GP pokračovalo pracovnou časťou, a to schválením zápisnice z minulého GP z 3. 4. 2009 a správou o plnení jeho uznesení.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.6.2009

viac

Vedecká rada k Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

Prvé zasadnutie vedeckej rady k príprave Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 11. mája 2009. Za ECAV boli prítomní členovia Predsedníctva ECAV na Slovensku, dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol a ďalší.

 

-eš- | 9.6.2009

viac

Slávnosť v CZ ECAV Merník

Tohtoročná svätodušná nedeľa (31. 5. 2009) bola pre CZ v Merníku (ŠZS) zvlášť slávnostným dňom. Uskutočnila sa posviacka obnovenej strechy na ich kostole a pripomenuli si 218. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho i 20. výročie úmrtia Jána Balka, ktorý tu ako kazateľ pôsobil 28 rokov. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Lenka Wagnerová, zborová kaplánka CZ Prešov | 8.6.2009

viac

Nemecké ev. cirkevné dni – Brémy 2009

Nemecké evanjelické cirkevné dni (DEKT) sa tohto roku uskutočnili v Brémach v dňoch 20. až 24. mája 2009. Za Ekumenickú radu cirkví v SR sa na nich zúčastnil generálny tajomník Mgr. Ladislav Krpala a za ECAV na Slovensku riaditeľ GBÚ Ing. Dušan Vagaský.

 

Ladislav Krpala | 5.6.2009

viac

Jubilejná konfirmácia v Stredných Plachtinciach

V prvú nedeľu po Veľkej noci, 19. apríla 2009, prežíval Cirkevný zbor ECAV Stredné Plachtince (Novohradský seniorát) prekrásnu slávnosť. Na pozvanie zborového predsedníctva zavítal k nám brat generálny biskup Miloš Klátik so svojou manželkou na pekný zborový deň - slávnosť jubilejnej konfirmácie po 50-ich rokoch.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár | 5.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart